ZŠ Pardubice - Studánka - Školní projekty

Školní projekty

Školní projekty

Něk­te­ří žá­ci šes­tého ročníku spo­lu s ­dět­mi  z 1.A pro­­ži­­li mi­nu­lý tý­d­en sladké čtvr­teční  do­po­ledne. Šesťá­­ci si připravi­­li pro své nejmladší spo­lu­žáky ne­tra­­diční ho­­di­nu ang­­lič­­ti­­ny s…
  Celý článek
    Již 5. rokem se na­še ško­la tra­dičně zú­častni­la che­mické sou­těže Hle­dá se mla­dý che­mik, kte­rá se snaží žákům zábavnou for­mou při­blížit che­mii. Té­ma a kri­téria byly za­dané v říj­nu, jednalo se o…
  Celý článek
Ce­lo­roční pro­jekt OTAZ­NÍKY ZDRAVÍ Na­še ško­la se již v září připo­ji­la k pro­jek­tu Otaz­níky zdraví, kte­rý si vzal na sta­rost zdravot­ní gra­motnost na­šich žá­ků. Pro­jekt byl kon­ci­po­ván pro žáky 4.tříd…
  Celý článek
     Od září až do pro­sin­ce – tak dlouho nás pro­vázel čtvr­tou tří­dou kníže Vác­lav. Vy­vr­cho­lením první čás­ti pro­jek­tu by­la návš­těva Sta­ré Bo­leslavi, kde js­me v mu­čedniš­ti (říká se tak  mís­tu…
  Celý článek
Dne 11.12. se tří­da 8.B vy­pravi­la v rám­ci přír­o­do­pi­su na návš­těvu na 1. stu­peň. Konkrétně do 3.C. A ne­přiš­la s prázdnou. Pro dě­ti si osmá­ci na­chysta­li po­ví­dání o zvíř­e­cích mi­láč­c­ích ze sku­pi­ny sav­ců.…
  Celý článek