ZŠ Pardubice - Studánka - Školní projekty

Školní projekty

Školní projekty

Na 15. 3. připadlo výr­o­čí 70 let od oku­pa­ce na­še­ho stá­tu. Žá­ci 9. B si připravi­li v ho­di­nách děj­epi­su pod ve­dením p. uč. J. Kár­ské od­po­vě­di na otáz­ky, kte­ré vy­tanou na mys­li snad kaž­d­é­mu člověku,…
  Celý článek
     V so­bo­tu 28.úno­ra se vy­da­li žá­ci 3.A,3.B,3.C a 4.A do Prahy, aby se po­těš­i­li krás­nou hud­bou An­to­ní­na Dvo­řáka v ope­ře Čert a Ká­ča. Po loňské Humper­dinc­kově ope­ře Jení­ček a Mařenka (ví­ce zde) js­me…
  Celý článek
2. stupeň

Malování v 6.B

Školní projekty / 2. stupeň | Mgr. Iva Tajšlová 8. března 2009, 21:01
Šesťá­ci se na podzim do­hod­li na zútulnění tří­dy je­jím vy­malováním. Na­bídku, že prá­ci od­ve­dou deváťá­ci v rám­ci pra­covních činnos­tí, hr­dinně od­mít­li a pro­hlá­s­i­li, že si tří­du vy­malu­jí sa­mi. Jednání o…
  Celý článek
V rám­ci pro­jek­tu Čert a Ká­ča a Týd­ne divad­la tře­tích tříd js­me mě­li čest navštívit záku­li­sí na­še­ho nád­herného  Výc­ho­do­česk­ého divad­la. Ocit­li js­me se tam, kam se běžný člověk jen ztěží do­stane. Náš…
  Celý článek
V le­tošním ro­ce se žá­ci na­ší ško­ly připravu­jí na vě­decko­technickou konfe­ren­ci, kte­rá se bu­de ko­nat 4. úno­ra a na kte­ré žá­ci základních škol i ví­ce­le­tých gym­názií bu­dou pre­zen­tovat svo­je výzkum­né…
  Celý článek
V rám­ci kampaně Ros­te­me s kni­hou pro­běh­la dne 27.11.2008 v na­ší ško­le be­se­da na­zvaná Spi­sova­te­lé do škol. Tří­dy 3.A, B a C navštívi­la paní spi­sova­telka a ilustrá­torka An­d­rea Poppro­vá a na­kla­da­telka…
  Celý článek