ZŠ Pardubice - Studánka - Školní projekty

Školní projekty

Školní projekty

Dne 2.12. se tří­da 8.C  vy­da­la na návš­těvu za dět­mi na první stu­peň. Konk­trétně do 3.A, kde učí paní uči­telka Ja­na Sed­lá­ková. Dův­od byl jasný – ukázat dě­tem a též své býva­lé paní uči­tel­ce, co všechno…
  Celý článek
Ve čtvr­tek 11.9. se účastni­la 8.A  ze­měpisné ak­ce zaměř­ené na kar­to­grafii na Gym­náziu ­Dašická.
Ak­ce by­la roz­děl­e­na do tří čás­tí; jak se vy­tvář­í ­mapa, co je jo ge­o­caching a ori­en­tační po­chod v…
  Celý článek
Nejkrás­nější, co js­me moh­li pro pej­sky z útulku v Par­du­bi­cích uděl­at v rám­ci pro­jek­tu Ex­tratří­da, bylo na­kou­pit po­můc­ky a kr­mivo pro pej­sky. Za na­kou­pené kr­mivo dě­kuje­me všem, kte­ří přispě­li…
  Celý článek
Pro­běh­la pro­jek­tová výu­ka v ho­di­ně ang­lického jazyka 7.A a 5.A. Žá­ci sed­mého ročníku připravi­li pro žáky 5.A dvě ho­di­ny plné poznávání his­to­rie zá­mořských ob­jevů a je­jich vlivu na náš sou­časný…
  Celý článek
Ví­te, jak vy­pa­dá ži­rafa, su­ri­ka­ta, hroch? Jedno­duché… Ale poznat, jest­li kráva bu­čí ne­bo me­čí, je už těžší. Na návš­těvě v kra­víně v Hos­tovi­cích a na statku v Lo­zi­cích js­me pozna­li, jak vy­pa­da­jí, čím…
  Celý článek
V lednu a úno­ru se tří­dy 9.A a 9.D zú­častni­ly pro­jek­tu SPŠCH - prak­tická cvi­čení z přír­o­do­pi­su, che­mie a kri­mi­na­lis­tiky. Žá­ci se sezná­mi­li s růz­ný­mi druhy zbraní, vyzkou­še­li si sním­ání otis­ků prs­tů a…
  Celý článek
     Již po tře­tí se na­ši žá­ci (výb­ěr 8. a 9. tří­dy) zú­častni­li pro­jek­tu, kte­rý tra­dičně po­řá­dá SPŠCH ve spo­luprá­ci s agen­tu­rou Czech Mar­ke­ting. Na pro­jek­tu js­me pra­cova­li 3 mě­sí­ce a za­hrnoval…
  Celý článek