ZŠ Pardubice - Studánka - Soutěže

Soutěže

Soutěže

Dnes 14.11.pro­běh­la na ZŠ Závo­du mí­ru tra­diční prestižní ré­t­o­rická ( řečnická) sou­těž žá­ků par­du­bických škol Mis­tr slov. Sou­těž spo­čívá v tom, že si sou­těž­í­cí, roz­děl­ení do dvou ka­tego­rií pod­le věku,…
  Celý článek
 Tra­dičně se na­še ško­la za­po­juje do výtvarného a li­te­rárního pro­jek­tu vy­hlašovaného ve spo­luprá­ci NI­DV a Česk­ého nár­odního ko­mi­té­tu. Sou­těž je ur­če­na dě­tem a mlá­d­eži ve věku 4 - 21 let. Hlavním…
  Celý článek
Bylo pon­dělí 7. květ­na, den mezi dvě­ma dny volný­mi. Ide­ální ­čas k opuš­tění školních lavic a pro­tažení si tě­la v jarní přír­o­dě. Pro­to manže­lé Ma­cháč­k­ovi z od­dílu Loko­mo­tiva Par­du­bi­ce uspo­řá­d­a­li v…
  Celý článek