ZŠ Pardubice - Studánka - Soutěže

Soutěže

Soutěže

Úžasný výsle­dek se po­dařil na­šim baskeťákům a baskeťačkám na I. stupni, když v hale na Dašické vy­bo­jova­li v sou­těži ju­ni­or NBA le­a­gue před ka­me­ra­mi Nova Sport 2. mís­to v ce­lé ČR. Ve­liká gra­tula­ce a…
  Celý článek
Dne 11.10.2017 pro­běh­la sou­těž s názvem Přír­o­dovědný Klokan, kte­ré se zú­častni­lo celkem 38 sou­těž­í­cích (26 osmá­ků a 12 deváťá­ků). Žá­ci si pro­vě­ř­ova­li a ově­ř­ova­li ve 40 mi­nutách 24 otázek z ma­te­ma­tiky…
  Celý článek
Na kon­ci loňského školního roku tvo­ři­li žá­ci druhého stupně ob­ráz­ky na té­ma Fau­na na­ší přír­o­dy. Nej­lepší dí­la js­me po­sla­li do 3. ročníku výtvarné sou­těže, kte­rá pro­bíh­a­la pod záš­ti­tou ne­zis­kové…
  Celý článek