ZŠ Pardubice - Studánka - Soutěže

Soutěže

Soutěže

V dubnu se žá­ci 2.stupně po­dí­l­e­li na pro­pa­ga­ci regi­o­nální čás­ti Fe­bi­ofestua je­jich prá­ce byly vysta­ve­ny v mul­tiki­ně Ci­nestar. 30 ši­kovných výtvarní­ků ob­drže­lo za svá dí­la vstu­penky na novozéland­ský…
  Celý článek

Školní kolo Pythagoriády

Soutěže | Mgr. Iva Tajšlová 23. března 2010, 19:01
V pá­tek 19. břez­na se ko­nalo školní ko­lo Pytha­go­ri­á­dy 6. a 7. ročníku. Šesťá­ci by­li vel­mi úspěšní a do okresního ko­la po­stu­pu­jí první čtyři, za­dání pro sed­máky bylo nár­očnější, na…
  Celý článek

Úspěch v okresním kole zeměpisné olympiády

Soutěže | Mgr. Iva Tajšlová 23. března 2010, 18:59
  Okresní ko­lo ze­měpisné olympi­á­dy se ko­nalo 17. břez­na, za ško­lu js­me vysla­li pou­ze jedno­ho žáka do ka­tego­rie B – té­m­a­ta Aus­trá­lie a Oce­ánie, Af­rika, At­lant­ský oce­án, Ame­rika. Jen­da Buhr se ve své…
  Celý článek
Dne 3.3.2010 se ko­nalo kraj­ské ko­lo konverzační sou­těže ně­meckého jazyka. Já a Kris­tý­na He­mr­lí­ková js­me repre­zen­tova­li na­ši ško­lu. Kraj­ské ko­lo bylo těžší než okresní, vzhle­dem k to­mu, že js­me…
  Celý článek

Ideální elektrospotřebič

Soutěže | Mgr. Evženie Čermáková 26. února 2010, 16:00
   Dě­ti z 2. B a 4. A  se zú­častni­ly sou­těže v rám­ci Recyklo­hraní, kde se měl ztvárnit ide­ální elek­trospotře­bič. Při­nes­ly si růz­né prázdné kra­bičky, utvo­ři­ly sku­pinky po čtyřech a s ­chutí se pus­ti­ly…
  Celý článek
Družstvo děv­č­at ve složení Nik­ča Pokorná, Gab­ča Bíl­ková, Ver­ča Krej­čí­ková, Ja­na Sehnout­ková, Krist. Kudláč­k­ová, Adé­la Sku­ti­lová, Štěpa Ere­mi­ášová, Ka­ro­lí­na Štrun­cová a  Anička Ši­la­rová se­hrálo dnes…
  Celý článek
Kaž­dý školní rok se ko­ná ce­lá řa­da sou­těží základních škol. Žá­ci si mo­hou po­rovnat své zna­los­ti a dovednos­ti s dět­mi z ostat­ních škol. Ani v le­tošním školním ro­ce to­mu není ji­nak. Sou­těže v česk­ém…
  Celý článek

PC-ák 2009

Soutěže | Mgr. Jiří Mandys 28. prosince 2009, 19:38
Kon­cem lis­topa­du se na SPŠE a VOŠ Par­du­bi­ce ko­na­la tra­diční sou­těž pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kte­ří si zde moh­li vzáj­emně po­mě­ř­it své zna­los­ti a dovednos­ti v prá­ci s po­čít­a­čem. Sou­tě­ž­i­lo se ve čtyřech…
  Celý článek
18. ročník Mikulášského turnaje v bas­ket­balu je úspěšně za ná­mi. Sou­těže se zú­častni­lo 9 tý­mů ze 7 par­du­bických základních škol. Žá­ci na­ší ško­ly  dle oče­kávání  vy­bo­jova­li 1. mís­to - bas­ke­tu se…
  Celý článek