ZŠ Pardubice - Studánka - Soutěže

Soutěže

Soutěže

Dne 8.6.2017 pro­běh­lo okresní ko­lo v poznávání rost­lin a živo­či­chů. Dě­ku­ji všem zú­častněným za repre­zen­ta­ci ško­ly a zejmé­na dívkám ze 3. A tří­dy, kte­ré ob­sa­di­ly 1. mís­to - Ja­na Hla­dí­ková a 3.-11. Ema…
  Celý článek
V dubnu. 2014 pro­bíh­alo v DDM Štol­bova v Par­du­bi­cích kraj­ské ko­lo 23. ročníku výtvarné a li­te­rární sou­těže Ev­ropa ve ško­le, po­řá­d­ané MŠMT. Žá­kyně na­ší ško­ly Eliška To­mán­ková ze 6.C se umís­ti­la na 3.…
  Celý článek