ZŠ Pardubice - Studánka - Soutěže

Soutěže

Soutěže

Dne 11. lis­topa­du v na­ší ško­le stejně ja­ko ve větši­ně škol v ce­lé repub­li­ce  a větši­ně stá­tů Ev­ropy pro­běh­la sou­těž ve zjišť­ování přír­o­dovědných zna­los­tí a dovednos­tí žá­ků. Na 2. stupni sou­tě­ž­i­lo v…
  Celý článek
Stře­deční odpo­ledne 21. říj­na pat­ři­lo na Stu­dán­ce již tra­dičně klu­kům-zpěv­ákům. Ti si přiš­li za­sou­těž­it v sólovém zpěvu. Ve­li­ce mi­le překvapi­la le­tošní po­četná účast prvňáč­ků, kte­ří svý­mi výko­ny…
  Celý článek
V so­bo­tu 27. červ­na 2008 se ko­nal na sou­toku Labe a Chru­dimky již tře­tí ročník závo­dů dra­čích lo­dí v Par­du­bi­cích. Stejně ja­ko vlo­ni, by­la i le­tos sou­čás­tí závo­dů sou­těž školních po­sá­d­ek. Na tra­ti…
  Celý článek
Kon­cem květ­na se na­ši žá­ci, kte­ří navš­těv­u­jí Se­mi­nář po­čít­a­čové grafiky zú­častni­li 6. ročníku sou­těže v kres­lení na po­čít­a­či s názvem Graphics Melnics ’09. Tu­to sou­těž vy­hlašuje ZŠ Kralu­py nad…
  Celý článek

Úspěch starších žáků ve fotbale

Soutěže | Mgr. Eva Budinová 18. června 2009, 13:01
     V ­so­bo­tu 6.6 se star­ší žá­ci zú­častni­li po­sledního roz­ho­du­jí­cího fot­balového utkání s ­tý­mem Opa­tovic, kte­rý po­razi­li 7:0. Něk­te­ré čle­ny star­ších žá­ků TJ Spar­tak Se­ze­mi­ce tvo­ří právě žá­ci ZŠ…
  Celý článek
V pon­dělí 15. 6. pro­běh­la v Rytíř­ském sále par­du­bického zámku re­ci­tační sou­těž  "Třpy­tivé zr­ca­délko." Za na­ši ško­lu vystou­pi­ly Mi­chae­la Je­lín­ková a Lu­cie Si­tová. Po­ro­ta složená z he­re­ček na­še­ho…
  Celý článek
Ten­to rok byl vel­mi úspěšný pro hrá­če mlá­d­ežnických tý­mů bas­ket­balového klu­bu BK Par­du­bi­ce. Velkou ra­dost má­me z ­to­ho, že se na nich po­dí­l­e­la spous­ta dětí, kte­ré jsou žáky na­ší ško­ly. Všech­ny týmy od…
  Celý článek
     Stejně ja­ko v loňském ro­ce (ví­ce z­de), i le­tos js­me se vrá­ti­li z ­dět­ského do­pravního hřiš­tě na Dukle ja­ko úspěšný tým. Na­ši ško­lu ten­tokrát repre­zen­tova­li ti­to žá­ci: Deni­sa Slepič­k­ová z 8.B,…
  Celý článek

McDonald´s CUP

Soutěže | Mgr. Ivana Nejedlá 21. května 2009, 10:16
Ob­rov­ského úspě­c­hu do­sáh­li le­tos chlap­ci ze 4. a 5. tříd, kte­ří repre­zen­tova­li na­ši ško­lu ve 12. ročníku nej­většího fot­balového turnaje pro žáky základních škol. V okresním fi­nále po­razi­li všech­ny…
  Celý článek
Ve dnech 24.-25. břez­na 2009 pro­běh­lo kraj­ské ko­lo sou­těže Fes­tival vě­dy a techniky pro dě­ti a mlá­d­ež 2009 v Do­mě techniky v Par­du­bi­cích. Do kraj­ského fi­nále po­stou­pi­ly dva pro­jek­ty žá­ků na­ší ško­ly.…
  Celý článek
Dne 19. břez­na v na­ší ško­le stejně ja­ko ve větši­ně škol v ce­lé repub­li­ce  a větši­ně stá­tů Ev­ropy pro­běh­la sou­těž ve zjišť­ování ma­te­ma­tických dovednos­tí žá­ků. Na 1. stupni se zú­častni­li téměř všichni…
  Celý článek
Ve čtvr­tek 19.3.2009 se ko­nalo kraj­ské ko­lo olympi­á­dy v ang­lickém jazy­ce. David Novotný z 9.C, kte­rý po­stou­pil z okresního ko­la, kde se umís­til na druhé po­zi­ci, v kraj­ském ko­le získ­al krás­né čtvr­té…
  Celý článek