ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Lucie Kovářová

Mgr. Lucie Kovářová

 Hlavní kontakt: luciekovarovazs-studankacz
 luciekovarovazs-studankacz

Dne 28. 2. js­me se se tří­dou vy­da­li na exkurzi do ­cen­t­ra měs­ta, po­b­líž Pernštýn­ského nám­ěs­tí síd­lí Český roz­hlas Par­du­bi­ce. Na mís­to js­me do­je­li au­to­bu­sem spo­lečně s paní uči­telkou Ková­ř­ovou a paní…
  Celý článek
24. lis­topa­du 2016 pro­běh­lo v ­Malém sále Do­mu hud­by slavnost­ní  vy­hláš­ení ví­t­ězů 8. ročníku li­te­rární a výtvarné sou­těže Par­du­bické střípky. Sou­těž organizova­la Kraj­ská knihov­na v Par­du­bi­cích…
  Celý článek
Tří­da 6. C vy­razi­la ve čtvr­tek po obě­dě do Kraj­ské knihov­ny v Par­du­bi­cích. Zážit­ková be­se­da o Cyri­lu a Me­to­dějovi byla  připra­ve­na k příl­eži­tos­ti je­jich 1150. výr­o­čí příc­ho­du na Velkou Mo­ravu. Ve­d­le…
  Celý článek
V průb­ěhu mě­sí­ce červ­na pro­běh­la spo­luprá­ce prvního stupně s žáky 8. ročníku. Páťá­ci se vy­da­li ko­lečkem poku­sů, jevů a důkazů. Po­zo­rova­li jedno­duché stro­je a za­řízení. Usnad­ňova­li si prá­ci použi­tím…
  Celý článek
Ve stře­du 3.červ­na se 5.C přenes­la do svě­ta cirku­sů a kaba­re­tů. Ve Výc­ho­do­české gale­rii v Par­du­bi­cích js­me navštívi­li výs­tavu: Fran­ti­šek Ti­chý – Svět, kte­rý se směje. Na mal­bách, kre­s­bách i ­grafi­kách…
  Celý článek
Ve stře­du 17.12. si žá­ci 5.C zpest­ři­li před­vánoční čas návš­těv­ou Výc­ho­do­české gale­rie v ­Do­mě U Jo­náše. Nejd­říve se ocit­li tváří v tvář ča­sové ose za­plněné ukáz­k­a­mi děl umění, de­signu a ar­chi­tek­tu­ry.…
  Celý článek
Akce školy

SLUNCE

Akce školy | Mgr. Lucie Kovářová 12. prosince 2014, 21:56
Dne 10.12.2014 se tří­da 5.C vy­pravi­la do EKO­CEN­T­RA PALE­TA. Ces­ta by­la za­jí­mavá, ale za­jí­mavější bylo to, co js­me se na­u­či­li o Slun­ci. Potka­li js­me hodného pá­na, kte­rý nám o něm vy­právěl. Nejd­říve…
  Celý článek
V pon­dělí 20.10. se 5.C vy­da­la na pouť ba­rokní Ev­ropou. Za tónů úchvatné hud­by js­me pro­tan­cova­li Fran­cii i Itá­lii. Něk­do mu­sel pře­mýšlet o své hříšnos­ti, zda si za­pla­tí odpuš­tění u církve, ji­ný se…
  Celý článek
Za vel­mi teplého po­ča­sí js­me se ve stře­du vy­da­li na do­pravní hřiš­tě. Po úvodní de­tailní přednáš­ce, jak se správně chovat na silni­ci, js­me se roz­dě­l­i­li na sku­pi­ny, půj­či­li si ko­la a pus­ti­li se do…
  Celý článek
V pá­tek 30.5. js­me si přivsta­li a vy­měni­li školní lavi­ce za ma­lý výl­et na par­du­bické le­tiš­tě. Ve  vo­jen­ském pro­s­to­ru js­me na stanoviš­tích vi­dě­li do­pravní, bo­jovou, le­tišt­ní, požární, le­teckou i…
  Celý článek
Zkoušk­ou odvahy byl pro mno­hé už za­čá­tek na­še­ho čtvr­tečního pro­gra­mu v Pale­tě. Pře­dáva­li js­me si ­totiž kra­bičku s živým sklípkanem a vy­právě­li si o tom, proč se li­dé pavou­ků vůb­ec bo­jí. „Jsou…
  Celý článek
Sněhu se běh­em le­tošní zi­my už asi ne­dočká­me, tak cho­dí­me ale­spoň brus­lit. Ten nápad ale do­stává kaž­dý tý­d­en stále ví­ce školních tříd. Brus­le už mno­zí zašněr­u­jí sa­mi. Hel­ma a ru­kavi­ce jsou nutnos­tí.…
  Celý článek
26.2.2014. Po­ča­sí bylo víc než shovívavé. Žád­ná třesku­tá zi­ma. Tří­da 4.C přiš­la do Pale­ty hned po sní­dani, hla­dy ne­umír­á­me. Tahle tlu­pa je plná in­divi­duálních ne­doč­kavých lov­ců. Vy­lou­čení ze…
  Celý článek
Žá­ci 4.C v pá­tek ráno ces­tova­li v ­ča­se. Ocit­li se v ­dět­ství svých pra­dě­deč­ků a praba­bi­ček. V ­do­bě skrom­ných tra­dic, nápa­di­tého li­dového umění, v ­ča­se spo­lečných sou­sed­ských po­se­zení. Bez elek­triky, s…
  Celý článek
O tom, že se opět blíží Váno­ce, infor­mova­la tří­da 4.C ve čtvr­tek li­bou vůní me­dových perníč­ků. Dě­ti vy­měni­ly cvi­čební úbo­ry za zás­tě­ry, pra­covní se­ši­ty za vály a prkénka, tužky a pe­ra za vál­ečky,…
  Celý článek