ZŠ Pardubice - Studánka - Digitální Učební Materiály

Digitální Učební Materiály

Digitální Učební Materiály

EU Peníze školám

Ve školním roce 2010/2011 vstoupila naše škola do projektu MŠMT EU peníze školám.
Více o projektu EU peníze školám
Operační program: Vzdělávání pro konkurence schopnost
(dále jen OP VK)
Číslo výzvy v informačním systému: 21
Prioritní osa programu 1 - Počáteční vzdělávání:
Oblast podpory: 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Cíle
OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení kon­ku­ren­ce­schop­nosti ČR prostřed­nictvím moder­nizace systémů počá­tečního, terciár­ního a dalšího vzdělá­vání, jejich pro­pojení do komplex­ního systému celo­ži­votního učení a zlepšení pod­mínek ve vý­zkumu a vývoji.

Globální cíl prioritní osy 1 je rozvoj a zkvalit­ňování počá­teč­ního vzdělá­vání s důrazem na zlepšení klí­čových kompe­tencí absol­ventů ga­rantu­jících uplat­nitel­nost na trhu práce a zvýšení moti­vace k dalšímu vzdě­lá­vání.

Cílem oblasti podpory 1.4 OP VK je zvý­šení kva­lity vzdělá­vání na zá­klad­ních ško­lách.

Škola realizuje projekt pod názvem
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
od 1. května 2011.

Cíle školy v rámci projektu

V Základní škole Pardubice - Studánka

 • u žáků v oblasti vzdělávání a výchovy:
  • zvýšit kvalitu vzdělávání a inovovat jej prostřednictvím digitálních učebních materiálů vytvořených vyučujícími školy, využíváním informačních technologií a didaktických pomůcek
  • prostřednictvím vytvořených vzdělávacích materiálů, prací s informačními technologiemi a didaktickými pomůckami zvýšit zájem žáků o výuku
 • u žáků v oblasti prevence rizikového chování:
  • pokusit se snížit výskyt rizikového chování ve škole prostřednictvím uceleného programu primární prevence cíleného na rizikovou skupinu žáků 5. - 9. ročníku
 • v oblasti inovace a realizace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Studánecká cesta:
  • vytvářením sad digitálních učebních materiálů propojovat různé vzdělávací oblastí s oblastí ICT v 1. - 9. ročníku ZŠ
  • vytvořením sad materiálů sloužících k realizaci projektové výuky zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů u žáků 5. - 9. ročníku vytvořit ucelený program prevence v 5. - 9. ročníku školy
 • u pedagogických pracovníků zvyšovat kvalitu výuky ve škole dalším vzděláváním vyučujících školy v oblastech:
  • využívání ICT
  • výuky cizího jazyka
  • čtenářské a informační gramotnosti a vytvářet podmínky pro týmovou spolupráci společným dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Vyučující od května do června 2011 vytvo­řili a v hodi­nách od­piloto­vali 260 digitál­ních učebních mate­riálů, od září do října 2011 vytvo­řili a od­pilo­tovali 300 digitál­ních učebních ma­te­riálů.

Všichni vyučující školy prošli se­miná­řem Učí­me se vytvá­řet pre­zen­tace v MS PowerPoint, všichni vy­učují­cí 1. stupně absol­vovali semi­nář Jak na nástro­je inter­aktiv­ních tab­ulí.

Škola byla dovybavena výpočetní technikou, do školního roku 2011/2012 vstupila s tímto vybavením:

 • všechny třídy 1. stupně jsou vybaveny kombinovanými tabulemi tripych a interaktivními projektory (celkem 17 tříd)
 • všechny třídy 2. stupně a učebna anglického jazyka pro 1. stupeň jsou vybaveny keramickými tabulemi a datovými projektory(celkem 16 tříd)
 • v posluchárně je umístěná interaktivní tabule SMART, v učebně anglického jazyka pro 2. stupeň je umístěna interaktivní tabule SMART
 • všechny třídy 1. stupněodborné učebny 2. stupně mají připojení k internetu
 • všichni vyučující mají k dispozici osobní notebook
 • učebna informatiky č. 1 je využitelná v rámci dělených skupin (kapacita 20 žáků, možnost využití na volitelné předměty, hodiny anglického jazyka)
 • učebna informatiky č. 2 je rozšířena na 14 žákovských stanic (kapacita 28 žáků, možnost využití v rámci celé třídy)

Materiály umísťujeme na webové stránky ve formátu PDF, na požádání na adrese skolazs-studankacz vám jakýkoliv materiál rádi poskytneme v původním formátu.

Digitální archiv

V současné chvíli obsahuje náš digitální archiv celkem 1316 souborů napříč různými předměty, které si zde můžete stáhnout do svého počítače.

Nejnovější materiály