ZŠ Pardubice - Studánka

ZŠ Pardubice - Studánka

Nejnovější články

Školní družina 1. stupeň Školní jídelna Akce školy
Dne 28. 2. js­me se se tří­dou vy­da­li na exkurzi do ­cen­t­ra měs­ta, po­b­líž Pernštýn­ského nám­ěs­tí síd­lí Český roz­hlas Par­du­bi­ce. Na mís­to js­me do­je­li au­to­bu­sem spo­lečně s paní uči­telkou Ková­ř­ovou a paní…
  Celý článek
Akce školy
Mi­lí ro­­di­­če, základní ško­­la Par­­du­­bi­­ce – Stu­­dánka po­řá­­dá ve spo­luprá­­ci se Spo­lečnos­tí přá­­tel ško­ly knižní bazár­ek. Má­­te do­­ma kni­hu, kte­rá vaše dí­­tě pří­l­iš ne­za­uja­­la,…
  Celý článek
Akce školy
Z žá­ků tří­dy 3. A  se na malou chví­li sta­li che­mi­ci. Si­ce se che­mii bu­dou učit až na druhém stupni, ale proč by ne­moh­li ale­spoň „malou ochutnávku“ zku­sit již nyní? Pro­to si žá­ci z 8. A  pro ma­lé…
  Celý článek