ZŠ Pardubice - Studánka

ZŠ Pardubice - Studánka

Nejnovější články

Dnešní odpo­ledne strávi­li žá­ci 9.B ve spo­lečnos­ti se­ni­o­rů na Du­bi­ně. S mno­hý­mi z nich se setka­li už na dvou výtvarných díl­nách v mi­nulém školním ro­ce, takže se vít­a­li jak sta­ří známí. Po vým­ěně…
  Celý článek
Skvě­lé druhé mís­to v pro­jek­tové čás­ti che­mické sou­těže Hle­dá­me nej­lepšího mla­dého che­mika ob­sa­di­li na­ši deváťá­ci. Od říj­na do úno­ra usi­lovně pra­cova­li na své pre­zen­ta­ci a prak­tické čás­ti. Za­dáni…
  Celý článek