ZŠ Pardubice - Studánka

ZŠ Pardubice - Studánka

Důležité články

Nejnovější články

Dnes 14.11.pro­běh­la na ZŠ Závo­du mí­ru tra­diční prestižní ré­t­o­rická ( řečnická) sou­těž žá­ků par­du­bických škol Mis­tr slov. Sou­těž spo­čívá v tom, že si sou­těž­í­cí, roz­děl­ení do dvou ka­tego­rií pod­le věku,…
  Celý článek
Ohlédnutí za sva­to­mar­tin­skou slavnos­tí, kte­rá se usku­tečni­la 7. 11. 2018 ve stu­dáneckém le­se. Dě­ku­ji všem, kte­ří přiš­li tu­to ak­ci podpo­řit.
  Celý článek