ZŠ Pardubice - Studánka

ZŠ Pardubice - Studánka

Nejnovější články

Tep­lé podzimní po­ča­sí láká do přír­o­dy ob­divovat krásy podzi­mu. Trošku přír­o­dy js­me si při­nes­li i do tří­dy a vy­tvo­ři­li ob­ráz­ky a de­ko­ra­ce, uči­li js­me se poznávat druhy listna­tých stro­mů a při­ř­azova­li…
  Celý článek
Krás­né po­ča­sí v ­so­bo­tu přálo běž­eckým nadšen­cům, kte­ří se zú­častni­li cha­ri­ta­tivního Běhu na­děje. Dvouki­lo­me­t­rový okruh zvládlo všech deva­de­sát dětí a ro­di­čů ze Stu­dánky. Dě­kuje­me za hojnou účast a…
  Celý článek