ZŠ Pardubice - Studánka - Školní projekty − 1. stupeň

Školní projekty − 1. stupeň

Školní projekty − 1. stupeň

     Od září až do pro­sin­ce – tak dlouho nás pro­vázel čtvr­tou tří­dou kníže Vác­lav. Vy­vr­cho­lením první čás­ti pro­jek­tu by­la návš­těva Sta­ré Bo­leslavi, kde js­me v mu­čedniš­ti (říká se tak  mís­tu…
  Celý článek
Ví­te, jak vy­pa­dá ži­rafa, su­ri­ka­ta, hroch? Jedno­duché… Ale poznat, jest­li kráva bu­čí ne­bo me­čí, je už těžší. Na návš­těvě v kra­víně v Hos­tovi­cích a na statku v Lo­zi­cích js­me pozna­li, jak vy­pa­da­jí, čím…
  Celý článek
Plamínek první svíčky na ad­vent­ním věn­ci od­star­toval nejkrás­nější čas v ro­ce. I na­ši druhá­ci se sezna­mova­li s tra­di­ce­mi, kte­ré jsou spo­je­ny s vánoční­mi svátky. Dozvě­dě­li se, co je to bar­borka, kdo…
  Celý článek
Na účast ve sku­tečných vol­bách si mu­sí­me ješ­tě pár let poč­kat. Ale proč si to ne­vyzkou­šet… V pá­tek 25. 10. 2013 se otevře­ly vo­lební místnos­ti všem ob­čanům.  A my js­me uzavře­li náš pro­jekt, v…
  Celý článek