ZŠ Pardubice - Studánka - Babičko, dědečku, vyprávěj

Babičko, dědečku, vyprávěj

7. března 2018, 19:24 Mgr. Jitka Rybářová

     Jak se ži­lo li­dem v druhé po­lovi­ně 20. sto­le­tí?  Nej­lepší je zeptat se těch, kte­ří tu­to do­bu za­ži­li a mo­hou se s ná­mi po­dě­l­it o své zku­šenos­ti.

     V rám­ci pro­jek­tu "Ba­bičko, dě­dečku, vy­právěj" žá­ci na­ší tří­dy oslovi­li své pra­ro­di­če, aby jim vy­právě­li své zážitky a na dě­tech bylo, ja­kým způ­s­o­bem s tím seznámí své spo­lu­žáky. Něk­te­ří k to­mu pou­ži­li techniku, ji­ní si peč­livě za­pi­sova­li a po­té převy­právě­li. Jednot­livé pre­zen­ta­ce byly pro­klá­d­á­ny do­ta­zy, disku­zí ne­bo čtením z kni­hy Ces­ty dětí do stale­tí.

   Na zákla­dě au­ten­tických vý­po­vě­dí pamět­ní­ků si žá­ci dokres­li­li ob­raz teh­dejší do­by a spo­lečně se svý­mi pra­ro­di­či pro­ži­li krás­né chvíle vzáj­em­ného sdíl­ení.

   Pro ty, kte­ří si uděl­a­jí chví­li čas, má­me na­to­čené doku­men­tační vi­deo. 

https://you­tu.be/gGNTNIfnF­cE

   Dě­kuje­me všem pra­ro­di­čům, kte­ří by­li ochotni ­se do to­ho­to pro­jek­tu za­po­jit.

Mgr. Jitka Rybářová a žáci 5.D