ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy

Akce školy

Akce školy

Akce školy
Dne 28. 2. js­me se se tří­dou vy­da­li na exkurzi do ­cen­t­ra měs­ta, po­b­líž Pernštýn­ského nám­ěs­tí síd­lí Český roz­hlas Par­du­bi­ce. Na mís­to js­me do­je­li au­to­bu­sem spo­lečně s paní uči­telkou Ková­ř­ovou a paní…
  Celý článek
Akce školy
Mi­lí ro­­di­­če, základní ško­­la Par­­du­­bi­­ce – Stu­­dánka po­řá­­dá ve spo­luprá­­ci se Spo­lečnos­tí přá­­tel ško­ly knižní bazár­ek. Má­­te do­­ma kni­hu, kte­rá vaše dí­­tě pří­l­iš ne­za­uja­­la,…
  Celý článek
Akce školy
Z žá­ků tří­dy 3. A  se na malou chví­li sta­li che­mi­ci. Si­ce se che­mii bu­dou učit až na druhém stupni, ale proč by ne­moh­li ale­spoň „malou ochutnávku“ zku­sit již nyní? Pro­to si žá­ci z 8. A  pro ma­lé…
  Celý článek
Akce školy
Všechno dob­ře do­padlo a my už js­me v po­řád­ku do­ma. Vzpo­mínky nám však zůstanou a ta­ké fo­to­grafie. Po­dívej­te se na nás. Vi­deo z vý­cviku za­čá­teční­ků naj­de­te na ad­re­se https://www.youtu­be.com/watch?v…
  Celý článek
Akce školy
Že je Kře­mešník krás­ný v lé­tě už moc dob­ře ví­me. Proč to nezku­sit i na sněhu. A uděl­a­li js­me dob­ře! Po­suď­te sa­mi z při­ložených fo­to­grafií na­šich ši­kovných dětí. Ne­měj­te obavy, je nám tu…
  Celý článek
1. stupeň Akce školy Akce školy 1. stupeň 1. stupeň 2. stupeň

Den jazyků na Gymnáziu Dašická

Akce školy / 2. stupeň | Mgr. Monika Fantová 3. února 2018, 16:14
Den před vy­svěd­čením se sku­pinky ze sed­mých a osmých tříd vy­daly na ak­ci po­řá­d­anou par­du­bickým Gym­názi­em Dašická s názvem Den jazy­ků, je­jímž cíl­em bylo zábavnou for­mou žáky sezná­mit s méně běžný­mi…
  Celý článek
2. stupeň Akce školy

Písmenková slavnost

Akce školy | Mgr. Kateřina Trávníčková 1. února 2018, 12:55
Dnes se v na­šich prvních tří­dách ko­na­la pís­men­ková slavnost. Spo­lečně js­me tak oslavi­li úspěšné zvlád­nutí čtení všech velkých tiska­cích pís­men. Kaž­dé z ­dětí mělo ji­né pís­menko. Něk­te­ré dě­ti přišly v…
  Celý článek
Akce školy Akce školy