ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy

Akce školy

Akce školy

Za deš­tivého po­ča­sí vy­razi­li ve čtvr­tek 17. 5. žá­ci 5. B a 5. C tří­dy na exkurzi do Prahy. Cíl­em by­la pro­hlídka Pražského hra­du. Ce­lá výprava proš­la bez­pečnost­ním rá­mem. Za ním če­ka­la prův­od­kyně,…
  Celý článek
Ve stře­­­­du 16. květ­­­­na 2018 pro­­­­běh­­­­la v na­ší ško­le sbír­­­­ka Ligy pro­­­­­­­ti ra­­­­kovi­ně Praha. Sym­­­­bo­lem sbír­­­­ky byl žlu­­­­tý kví­t­ek mě­­­­síčku lé­­­­kařského s fi­alovou stužkou…
  Celý článek
Jméno na­ší stát­ní hym­ny zná kaž­dý. Žá­ci 5. B tří­dy se za­po­ji­li do sou­těže se stejným názvem. Nejprve si po­slech­li ­me­lo­dii a vy­svět­l­i­li význam slov. Za ve­dení lek­to­rek z D­DM Be­ta, použi­tím temper a…
  Celý článek
Apríl­ové po­ča­sí nás pro­váze­lo při po­sledním jarním běhu, kte­rý se ko­nal v rám­ci Par­du­bické devít­ky. Na trať dlouhou 1600 me­t­rů vy­razi­lo 70 běž­ců na­ší ško­ly. Ma­lé běž­ce do­pro­váze­li je­jich ro­di­če,…
  Celý článek
Dnešní odpo­ledne strávi­li žá­ci 9.B ve spo­lečnos­ti se­ni­o­rů na Du­bi­ně. S mno­hý­mi z nich se setka­li už na dvou výtvarných díl­nách v mi­nulém školním ro­ce, takže se vít­a­li jak sta­ří známí. Po vým­ěně…
  Celý článek