ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Ivana Nejedlá

Mgr. Ivana Nejedlá

 Hlavní kontakt: ivananejedlazs-studankacz
 ivananejedlazs-studankacz

Odpá­lit si vo­dí­kovou ra­ke­tu, stát se hvěz­dou zpravo­daj­ství o po­ča­sí, zmrazit vlast­ní stín, za­žít ze­mětře­sení, rozpoutat torná­do ne­bo při­jít na kloub záh­a­dě Ber­mud­ského trojúhelníku, to vše můž­e­te…
  Celý článek
Stejně ja­ko kaž­­dý rok i le­­tos žá­­ci na­ší ško­ly za­­­­­sed­­­li s mno­ha svý­­mi vr­s­­tevníky z ­­dalších ze­mí Ev­ropy i ji­ných ze­mí svě­ta k ře­šení za­­­­­dání ma­­­te­­­ma­­­tické sou­­­těže Klokan.…
  Celý článek
Den Ze­mě 2015 je za ná­mi. Velké díky: Páťákům a šesťákům za přípravu stánku s e­ko­lo­gickou té­m­a­tikou pro mladší spo­lu­žáky Sed­mákům za přípravu eko­lo­gických  pro­gra­mů  pro mladší spo­lu­žáky a…
  Celý článek
Vážení zákonní zástup­ci žá­ků na­ší ško­ly Vzhle­dem k to­mu, že dva zástup­ci žá­ků ško­ly ukon­či­li svo­ji činnost ve škol­ské ra­dě na­ší ško­ly (je­jich dě­ti opouští po ukon­čení 9. ročníku na­ší ško­lu), je…
  Celý článek
Mi­lí žá­­ci a všichni za­­městnan­­ci ško­ly. Další školní rok  -  rok 2013/2014 -  je za ná­­mi. Pře­j­e­­me všem žákům hez­ké prázdni­­ny, za­­městnan­­cům příj­­emně pro­­ži­­tou dovo­lenou a v září…
  Celý článek
Žá­ci 7.C si připravi­li na závěr školního roku před­sta­vení o živo­tě krále Jin­dři­cha VIII. Tu­do­ra, jedno­ho z nej­slavnějších ang­lických panovní­ků vůb­ec. S vlast­ním scénář­em, ku­li­sa­mi i kos­týmy js­me se…
  Celý článek
V ­so­bo­tu 31.5.2014 se vy­dalo do Mos­tu šest žá­ků z 1., 2. a 3. tříd  na­ší ško­ly, jmenovi­tě Zuza­na Ho­le­šín­ská, Zuza­na Vo­típ­ková, Mag­dale­na Dluská, Ma­rek Hal­da, David Ne­u­mann a Ma­těj Kňava, pod ve­dením…
  Celý článek
Tý­d­eník zít­ra Při­náš­í­me vám čerstvé zprávy ze ŠVP z penzi­o­nu Jívka2. Tří­dy 4.D a 4.C navštívi­ly ten­to penzi­on dne 12.5. až 16. 5. Vy­razi­ly v 8:30 a do­je­ly v 10:30 ho­din. Zú­častni­ly se růz­ných…
  Celý článek
Le­tos js­me Den Ze­mě oslavi­li o ně­co dříve (již 16. dub­na)  - před od­cho­dem na ve­liko­noční prázdni­ny. Té­m­a­tem le­tošního Dne Ze­mě by­la prá­ce záchranných stanic. Pra­covní­ci Záchranné stani­ce Lipec…
  Celý článek
Míša je žákem na­ší ško­ly a by­la mu di­agnos­ti­ková­na vývo­jová po­ru­cha au­tis­tického spek­t­ra, tzv. Aspergrův syn­drom. Eliška Pro­vaz­ní­ková a Na­ďa Kver­ková (nej­sou za­městná­ny v na­ší ško­le, ale dob­ře…
  Celý článek
Vážení ro­di­če bu­dou­cích prvňáč­ků, js­me rá­di, že js­te si pro základní vz­děl­ávání svého dí­t­ě­te vy­bra­li právě na­ši ško­lu. Ve dnech zápi­su 5. a 6. úno­ra  js­me na na­ši ško­lu za­psa­li 116 dětí (z nich…
  Celý článek
Mi­lí žá­ci a žá­kyně, paní uči­telky a uči­te­lé, paní vychova­telky, pe­da­go­gické asi­s­tentky i všichni další za­městnan­ci ško­ly, ro­di­če žá­ků ško­ly, pře­j­e­me Vám krás­né pro­ži­tí Vánoc a mno­ho štěs­tí, zdraví…
  Celý článek
A ne­jenom ško­lou. Ja­ko kaž­dý rok i le­tos na­ši žá­ci po­máh­a­li organizovat na­díl­ku ve škol­ce Ko­rál­ek v Ru­mun­ské uli­ci. My všem, kdo na­díl­ku ve škol­ce  a ve ško­le připravi­li,  dě­kuje­me  a všem žákům…
  Celý článek
Ad­vent­ní so­bo­ta 2013 je za ná­mi. Velké po­dě­kování paní uči­telkám, pánům uči­te­lům, paní vychova­telkám a asi­s­tentkám a všem dě­tem, kte­ré ji po­máh­aly připravit a usku­tečnit. A sa­mozřejmě všem…
  Celý článek
Mi­lí žá­ci a všichni za­městna­ci ško­ly. Školní rok 2012/2013 je za ná­mi. Pře­j­e­me všem žákům hez­ké prázdni­ny, za­městnan­cům příj­emně pro­ži­tou dovo­lenou a v září 2013 všichni na shle­danou!!! Ve­dení…
  Celý článek
Ráno v ­devět ho­din js­me vy­razi­li na náš po­slední čtyř­denní výl­et. S na­ší tří­dou 9.C js­me je­li do Sněžného v Or­lických ho­rách. Tam js­me by­li uby­továni v ho­te­lu Ho­ralka. A i když js­me tam by­li jen…
  Celý článek
V le­tošním ro­ce na­še ško­la slaví 50 let od okamžiku, kdy své brá­ny otevře­la svým prvním žákům. V rám­ci oslav pro­běh­ly ty­to ak­ce: Den Ze­mě ve ško­le, kon­cert pro žáky 1. stupně, Spor­tovní a dět­ský den…
  Celý článek
Spor­tovní a dět­ský den se nám v le­tošním ro­ce oprav­du vy­dařil a ne­jen díky krás­né­mu po­ča­sí, kte­ré nám přálo. Spor­tov­ci si zaspor­tova­li – hrá­li flor­bal, fot­bal, pře­h­azovanou, vy­bíj­enou. Dě­ti z…
  Celý článek
Členové kape­ly Písk­o­mil se vra­cí vám bu­dou po­vě­do­mí. Možná i styl písni­ček vám při­j­de zná­mý, není to náh­o­da! Větši­na po­stavi­ček z Písk­o­mi­la, ale i je­ho hos­té, se totiž po­dí­l­e­li na reper­toá­ru…
  Celý článek
Dnes slaví Den Ze­mě víc jak mi­li­ar­da li­dí ve 175 stá­tech svě­ta. Rovněž na­še ško­la ten­to svá­tek již tra­dičně slavi­la. Co js­me vše le­tos pro­ži­li? Za po­moc při organiza­ci le­tošního Dne Ze­mě…
  Celý článek
Vážení ro­di­če, Dě­kuje­me Vám za Váš záj­em za­psat Vaše dí­tě do na­ší ško­ly, ve­li­ce nás mrzí, že kapa­cit­ní dův­o­dy ško­ly nám ne­u­možňu­jí uspoko­jit všech­ny záj­em­ce o na­ši ško­lu.  Kapa­ci­ta na­ší ško­ly nám…
  Celý článek
Vážení ro­di­če Zápis do prvních tříd pro­běh­ne na na­ší ško­le ve dnech 13.2. a 14.2. 2013 v pá­tém pavi­lo­nu (sou­časné první tří­dy) od 13,00 – 18,00 ho­din. Za­pi­suje­me dě­ti na­ro­zené do 31.8.2007, mo­hou…
  Celý článek
Stalo se již téměř tra­di­cí, že na­še ško­la po­řá­dá před Váno­ci záj­ezd k na­šim sou­se­dům za hrani­ce­mi. Le­tos se žá­ci devát­ých roční­ků těš­i­li na záj­ezd do před­vánoční Vídně. Vy­razi­li js­me ráno v pět…
  Celý článek
Další ročník Ad­vent­ní so­bo­ty ve ško­le je za ná­mi. Díky všem, kte­ří na­ší na­bídky vy­u­ži­li a strávi­li s ná­mi příj­em­né do­po­ledne, pře­devším však velké díky paní uči­telkám, vychova­telkám i asi­s­tentkám,…
  Celý článek
Mi­lí žá­ci, vážení ro­di­če, všichni přá­te­lé ško­ly Zve­me vás na na­šï tra­diční ak­ci Ad­vent­ní so­bo­ta ve ško­le, kte­rá v tom­to školním ro­ce pro­běh­ne v so­bo­tu 1. pro­sin­ce. V příl­o­ze nalezne­te pozvánku s…
  Celý článek
Mi­lí žá­ci a žá­kyně, paní uči­telky, páni uči­te­lé, paní pe­da­go­gické asi­s­tentky, paní vychova­telky, paní eko­nomko, paní ve­dou­cí školní jí­del­ny, paní ku­chařky a uklízečky, pane školníku. Rok 2011/2012…
  Celý článek
My, co js­me 7. květ­na přiš­li do ško­ly (a bylo nás dost), js­me si uděl­a­li hez­ké do­po­ledne plné spor­tu a her, což doku­men­tu­jí i násle­du­jí­cí fo­to­grafie. Po­dě­kování po­síl­á­me všem dě­tem z druhého stupně,…
  Celý článek
Vážení ro­di­če Zápis do prvních tříd pro­běh­ne na na­ší ško­le ve dnech 8.2. a 9.2. 2012 v pá­tém pavi­lo­nu (sou­časné první tří­dy) od 13,00 – 18,00 ho­din. Za­pi­suje­me dě­ti na­ro­zené do 31.8.2006, mo­hou být…
  Celý článek
Informace

Přání

Informace | Mgr. Ivana Nejedlá 22. prosince 2011, 12:00
Vážení ro­di­če, mi­lí žá­ci, za­městnan­ci ško­ly Dovol­te mi po­přát Vám všem  krás­né Váno­ce strá­vené v ro­dinném kli­du a po­ho­dě a v novém ro­ce 2012 vše, co si pře­j­e­te. Ro­di­čům žá­ků ško­ly dě­ku­ji za…
  Celý článek
Informace

Poděkování

Informace | Mgr. Ivana Nejedlá 20. prosince 2011, 12:45
Vážení ro­di­če žá­ků ško­ly Na třídní schůz­ce 6. červ­na 2011 js­me vám pře­da­li do­pis od ma­minky  Anetky, žá­kyně na­ší ško­ly,  s pros­bou o příspěv­ek na kochle­ární implan­tát pro Anetku. S ra­dos­tí vám…
  Celý článek
Dě­kuje­me všem paní uči­telkám, vychova­telkám, pe­da­go­gickým asi­s­tentkám  a žákům ško­ly, kte­ří přiipravi­li a zre­a­lizova­li le­tošní Ad­vent­ní so­bo­tu ve ško­le. Ve­li­ce oce­ňuje­me za­po­jení stále většího…
  Celý článek
Le­tos js­me se roz­hod­li Den dětí oslavit v pá­tek 27. květ­na. Bo­hu­žel, po­ča­sí nám ten­tokrát pří­l­iš ne­přálo, ale my js­me si nál­a­du nene­cha­li zkazit ani vy­trva­lým deš­těm. Díky za na­še stříšky, kte­ré nás…
  Celý článek
V pon­dělí 23.5. se na­ši chlap­ci ze 6. tříd zú­častni­li okresního ko­la turnaje ve vy­bíj­ené, kam se pro­bo­jova­li s ­další­mi sed­mi družstvy ze základních škol z Par­du­bic, Ho­lic a Pře­lou­če.            …
  Celý článek
 V břez­nu pro­běh­la mezi­nár­odní sou­těž ve schopnos­ti ře­šit ma­te­ma­tické úlo­hy Klokan. Předklá­d­á­me vám výsledky žá­ků na­ší ško­ly. Všem dě­tem dě­kuje­me za účast v sou­těži a nej­le­ším sa­mozřejmě blahopře­j­e­me…
  Celý článek
Vážení ro­di­če předško­láč­ků Připo­míná­me, že roz­hodnutí o při­je­tí k základní­mu vz­děl­ávání dí­t­ě­te si můž­e­te vy­zvednout ve stře­du 23.2. a ve čvr­tek 24.2. vž­dy od 7 do 17 ho­din v kan­ce­láři ško­ly.…
  Celý článek
V so­bo­tu 4. pro­sin­ce js­me se opět seš­li na tra­diční ak­ci ško­ly. Z přo­ložených fo­to­grafií můž­e­te vi­dět, že se nám Ad­vent­ní so­bo­ta vy­daři­la. Díky všem, že přiš­li, a paní uči­telkám, vychova­telkám,…
  Celý článek
Vy­svěd­čení je roz­dáno a vy, žá­ci na­ší ško­ly, od­chází­te na prázdni­ny. Hez­ky si je užij­te dle svých před­stav,  spor­tuj­te, ces­tuj­te, hodně čtě­te a poznávej­te nové vě­ci. Na­šim deváťákům pře­j­e­me, ať se…
  Celý článek
Žá­ci devát­ých tříd na­chysta­li pro své nej­menší spo­lu­žáky pěkné spor­tovní do­po­ledne. Stu­dánecký les ožil štěbe­táním dětí, kte­ré s na­sazením plni­ly úko­ly na stanoviš­tích. V ­cí­li če­ka­la na všech­ny…
  Celý článek
Úte­rý 25. 5. 2010 bylo pro na­še at­letky ze 6. a 7. tříd nár­očným dnem . V Chru­di­mi na at­le­tickém sta­di­o­nu pro­běh­lo kraj­ské ko­lo Po­há­ru roz­hla­su.             V konku­ren­ci nej­lepších družs­tev z ­ce­lého…
  Celý článek
Po přestáv­ce násle­dova­la pro sku­pi­ny další část do­po­ledne, kte­rá se ode­hráva­la v ­těl­o­cvičně. Zde se již od rá­na či­ni­li sed­má­ci, ale pře­devším šesťá­ci. Žá­ci mě­li z ­ho­din přír­o­do­pi­su a výtvarné…
  Celý článek
Den Ze­mě připa­dá na 22.4., ale my jsem si jej le­tos ve ško­le tro­chu po­su­nu­li. Chysta­li js­me se na ten­to význam­ný svá­tek na­ší Ze­mě již od za­čátku dub­na. Všech­ny tří­dy po­stupně uklíze­ly za­daný úsek…
  Celý článek
Pro­jekt „UŽ VÍM“ třeťá­ci za­há­j­i­li ja­ko vž­dy ve své tří­dě. Ten­tokrát se ale za ce­lý den nikam ne­rozu­tek­li. Nejprve si po­ví­da­li se svou paní uči­telkou o osobním bez­pe­čí a svých úrazech. Pak pra­cova­li…
  Celý článek
V pá­tek 4.pro­sin­ce na­ši ško­lu a na­ši ńej­bližší školku Ko­rál­ek navštívil Mikuláš. Mělo se jednat o přá­tel­skou návš­těvu, něk­te­ší čer­tí­cí však ne­zvlád­li zce­la ne­če­kaně naby­tou moc a chova­li se tro­chu…
  Celý článek
18. ročník Mikulášského turnaje v bas­ket­balu je úspěšně za ná­mi. Sou­těže se zú­častni­lo 9 tý­mů ze 7 par­du­bických základních škol. Žá­ci na­ší ško­ly  dle oče­kávání  vy­bo­jova­li 1. mís­to - bas­ke­tu se…
  Celý článek
28. lis­topa­du pro­běh­la další tra­diční ak­ce na­ší ško­ly - Ad­vent­ní so­bo­ta. Doufá­me, že všem návš­těvníkům, kte­rých ten­to rok přišlo oprav­du hodně, se ak­ce lí­b­i­la. Po­dě­kování pat­ří všem paní uči­telka,…
  Celý článek
Dne 11. lis­topa­du v na­ší ško­le stejně ja­ko ve větši­ně škol v ce­lé repub­li­ce  a větši­ně stá­tů Ev­ropy pro­běh­la sou­těž ve zjišť­ování přír­o­dovědných zna­los­tí a dovednos­tí žá­ků. Na 2. stupni sou­tě­ž­i­lo v…
  Celý článek
Pozvánka na ak­ci Duchové a straši­d­la ve Stu­dán­ce  Ak­ce pro všech­ny, kte­ří se rá­di tro­chu bo­jí Ter­mín: 6. lis­topa­du 2009 od 17 do 19 ho­din Pro­gram: kaž­dý ma­lý účast­ník má možnost pro­jít si…
  Celý článek
Byst­rý úsu­dek, po­ho­tovost, stra­te­gické myšl­ení, roz­hodnost a schopnost ko­munika­ce. V ­tom všem se žá­ci 3. a  4. tříd kaž­d­ou stře­du zdoko­nalu­jí v kroužku stolních a spo­le­čen­ských her. V září js­me…
  Celý článek
Ob­rov­ského úspě­c­hu do­sáh­li le­tos chlap­ci ze 4. a 5. tříd, kte­ří repre­zen­tova­li na­ši ško­lu ve 12. ročníku nej­většího fot­balového turnaje pro žáky základních škol. V okresním fi­nále po­razi­li všech­ny…
  Celý článek
22. du­ben je Dnem Ze­mě  a žá­ci ško­ly (pře­devším 1. stupně) ten­to svá­tek své Ze­mě oprav­du oslavi­li. První část do­po­ledne dě­ti věnovaly dokon­čení pro­jek­tů, na kte­rých pod ve­dením svých uči­te­lů za­čaly…
  Celý článek
Dne 19. břez­na v na­ší ško­le stejně ja­ko ve větši­ně škol v ce­lé repub­li­ce  a větši­ně stá­tů Ev­ropy pro­běh­la sou­těž ve zjišť­ování ma­te­ma­tických dovednos­tí žá­ků. Na 1. stupni se zú­častni­li téměř všichni…
  Celý článek