ZŠ Pardubice - Studánka - Školní projekty

Školní projekty

Školní projekty

Skvě­lé druhé mís­to v pro­jek­tové čás­ti che­mické sou­těže Hle­dá­me nej­lepšího mla­dého che­mika ob­sa­di­li na­ši deváťá­ci. Od říj­na do úno­ra usi­lovně pra­cova­li na své pre­zen­ta­ci a prak­tické čás­ti. Za­dáni…
  Celý článek
V ú­te­rý 19.12. strávi­li žá­ci 9.A s ­tě­mi nejmladší­mi z na­ší ško­ly ho­di­nu ang­lič­ti­ny s vánoční té­m­a­tikou. Deváťá­ci si pro prvňáčky připravi­li krátký vánoční příb­ěh s ­jim znám­ý­mi hr­di­ny učebni­ce Happy…
  Celý článek
Šestá­ci si připravi­li pro své prvňáčky vel­mi ne­obvyklou po­slední stře­deční ho­di­nu ang­­­lič­­­ti­­­ny s překvapením na závěr. Ch­tě­li se po­dě­l­it o své zna­los­ti ang­­­lič­­­ti­­­ny na té­­­ma jídlo a ta­ké o…
  Celý článek
Dnes si žá­ci sed­mého ročníku připravi­li pro dě­ti ze 2.A ne­tra­diční ho­di­nu ang­lič­ti­ny - ch­tě­li dě­tem blíže před­stavit svá­tek "Hallowe­en" a zár­oveň je na­u­čit něko­lik nových ang­lických sloví­ček na to­to…
  Celý článek
V pá­tek vyu­ži­li osmá­ci příl­eži­tos­ti vést ne­tra­diční ho­di­nu děj­epi­su v ang­lič­ti­ně. Pro 7.A si připravi­li "výl­et do his­to­rie", a to až do do­by Kryš­tofa Ko­lum­ba a je­ho zá­mořských ob­jevů. Proč zrov­na do…
  Celý článek
V úte­rý 31.5. žá­ci 9.C a něk­te­ří z 9.B před­stavi­li svou téměř mě­síční prá­ci na pro­jek­tu, spo­ju­jí­cí děj­epis, ma­te­ma­tiku, fyziku, výtvarnou výc­hovu a čás­tečně i český jazyk a hu­dební výc­hovu. …
  Celý článek