ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Ing. Petra Antlová

Ing. Petra Antlová

 Hlavní kontakt: petraantlovazs-studankacz
 petraantlovazs-studankacz

Spor­tovní tří­da 9. A v mi­nulém týd­nu vy­razi­la na dvou­denní výl­et na Sázavu. I přes­tože před­po­veď stavu vo­dy ne­byla pří­l­iš přízn­ivá, by­li deváťá­ci od­hod­laní vy­razit a vyzkou­šet si, na ko­lik jsou…
  Celý článek
Mi­lí sed­má­ci, zopa­kuj­te si učivo 2.po­lo­le­tí do pí­sem­né prá­ce, kte­rá vás če­ká ten­to tý­d­en. Do 13.6. do 8hod mi můž­e­te no­sit svá ře­šení. Správná ře­šení ohodno­tím známkou za do­má­cí přípravu.  …
  Celý článek
Mo­ji mi­lí deváťá­ci, v příl­o­ze nalezne­te učivo "Funk­cí" k pro­cvi­čení na pí­semnou prá­ci, kte­rá vás če­ká ten­to tý­d­en ve čtvr­tek. Vy­pra­covaná cvi­čení mi můž­e­te no­sit ke kon­t­ro­le nejpoz­dění do stře­dy…
  Celý článek
Předpo­slední školní den v ­tom­to kalen­dář­ním ro­ce navštívi­la 9.A a 8.A Plzeň, Sci­en­ce cen­t­re Tech­mania. Žá­ci se zú­častni­li vě­decké show „Te­ku­tý du­sík“ (kte­rý je ide­álním me­di­em k pro­vá­d­ění řa­dy poku­sů…
  Celý článek
Na kon­ci květ­na vy­razi­la spor­tovní tří­da 8.A do přír­o­dy, do krás­né kra­ji­ny v oko­lí Mla­do­čova. Pro­ži­li js­me spo­lu krás­né chvíle. Ani ne­přízeň bouř­kového po­ča­sí nás ne­od­ra­di­la a ce­lý výl­et js­me si…
  Celý článek
Ve čtvr­tek 2.3.vy­u­ži­li žá­ci 8.A na­bídky Gym­názi­a v Par­du­bi­cích  a zú­častni­li ­se la­bo­ratorních cvi­čení v před­mě­tech che­mie a bi­o­logie. Osmá­ci mě­li příl­eži­tost prak­ticky si ověř­i­t v la­bo­ra­to­ři bi­o­logie…
  Celý článek
Mi­lí deváťá­ci, připrav­te se na opa­kova­cí pí­semnou prá­ci, kte­rá vás če­ká. Pokud bu­de­te potře­bovat s něk­te­rý­mi příkla­dy po­mo­ci ne­bo zkon­t­ro­lovat výsledky, rá­da vám po­mo­hu. Hodně štěs­tí Antlová…
  Celý článek
Mi­lí žá­ci 7.A, připrav­te se na pí­semnou prá­ci, kte­rá vás če­ká ten­to tý­d­en. Po­ky­ny pro ře­šení opa­kova­cích příkla­dů má­te v úvo­du pre­zen­ta­ce. Čtě­te po­zorně! Ře­šení příkla­dů zve­řejním až ve čtvr­tek 12…
  Celý článek
Ve dnech 5.-7.10. vy­razi­la na­še nová tří­da 6.A na adap­tační po­byt do Jed­lové v Or­lických ho­rách. Zde js­me za vel­mi příj­em­ného po­ča­sí strávi­li 3 dny spor­tem, vy­cház­k­a­mi a sou­těž­e­mi, došlo i na tanec,…
  Celý článek
V mě­sí­ci červnu mě­li něk­te­ří žá­ci na­ší ško­ly hned dvě příl­eži­tos­ti ově­ř­it si své ma­te­ma­tické na­dání a lo­gické uvažování ve dvou ma­te­ma­tických sou­těž­ích - "Ma­te­ma­tické štafe­tě" a "Ma­te­ma­tickém…
  Celý článek
Ve čtvr­tek 9.4. mě­li na­ši šesťá­ci příl­eži­tost navštívit Střední prům­ys­lovou ško­lu che­mickou a prak­ticky si vyzkou­šet, ja­ké to je v che­mické a bi­o­lo­gické la­bo­ra­to­ři. Zú­častni­li se ta­ké přednášky o…
  Celý článek
Mi­lí šesťá­ci, pro­cvič­te si učivo de­se­tinných čí­sel na pí­semnou prá­ci, kte­rá vás če­ká ten­to pá­tek. Výsledky příkla­dů mi můž­e­te no­sit ke kon­t­ro­le, popř. ke konzul­ta­ci do pátku do 8hod. Správné…
  Celý článek
Mi­lí šesťá­ci, zopa­kuj­te si učivo de­se­tinných čí­sel na pá­teční pí­semnou prá­ci. Vy­pra­cované ře­šení příkla­dů mi můž­e­te no­sit do čtvrtka 13.11. ke kon­t­ro­le.  Za správné vy­ře­šení všech příkla­dů bu­de­te…
  Celý článek

Žá­ci 6.A a 6.C na pře­lo­mu září a říj­na navštívi­li ar­che­opark ve Všes­ta­rech. Exkurze se ko­na­la v rám­ci výu­ky děj­epi­su, kde se žá­ci učí o pravěku. Expo­zi­ce po­máhá dě­tem ob­jasnit nejzáh­adnější a…
  Celý článek
Nový ko­lek­tiv 6.A spo­lu s paní uči­telkou strávil mi­nu­lý tý­d­en první spo­lečné tři dny mi­mo ško­lu. Od­je­li js­me do Or­lických hor, kde nás če­ka­la krás­ná přír­o­da a velký spor­tovní are­ál ja­ko stvo­řený…
  Celý článek
Mi­lí šesťá­ci, pro­cvič­te si učivo na test z ma­te­ma­tiky, kte­rý vás če­ká příští tý­d­en. Pokud bu­de­te potře­bovat něj­a­ký příklad konzul­tovat, rá­da vám po­mo­hu. Hodně štěs­tí. Pe­t­ra Antlová
  Celý článek
Pro­běh­la pro­jek­tová výu­ka v ho­di­ně ang­lického jazyka 7.A a 5.A. Žá­ci sed­mého ročníku připravi­li pro žáky 5.A dvě ho­di­ny plné poznávání his­to­rie zá­mořských ob­jevů a je­jich vlivu na náš sou­časný…
  Celý článek