ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Ing. Petra Antlová

Ing. Petra Antlová

 Hlavní kontakt: petraantlovazs-studankacz
 petraantlovazs-studankacz

Kontakty

E-mailové adresy
  adresa: antlovapseznamcz

Soutěže Soutěže Práce pro žáky Práce pro žáky Akce školy
Předpo­slední školní den v ­tom­to kalen­dář­ním ro­ce navštívi­la 9.A a 8.A Plzeň, Sci­en­ce cen­t­re Tech­mania. Žá­ci se zú­častni­li vě­decké show „Te­ku­tý du­sík“ (kte­rý je ide­álním me­di­em k pro­vá­d­ění řa­dy poku­sů…
  Celý článek
Školní projekty Akce školy Práce pro žáky Práce pro žáky Soutěže Soutěže 2. stupeň Soutěže Soutěže Soutěže 2. stupeň
Na kon­ci květ­na vy­razi­la spor­tovní tří­da 8.A do přír­o­dy, do krás­né kra­ji­ny v oko­lí Mla­do­čova. Pro­ži­li js­me spo­lu krás­né chvíle. Ani ne­přízeň bouř­kového po­ča­sí nás ne­od­ra­di­la a ce­lý výl­et js­me si…
  Celý článek
Školní projekty Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Akce školy
Ve čtvr­tek 2.3.vy­u­ži­li žá­ci 8.A na­bídky Gym­názi­a v Par­du­bi­cích  a zú­častni­li ­se la­bo­ratorních cvi­čení v před­mě­tech che­mie a bi­o­logie. Osmá­ci mě­li příl­eži­tost prak­ticky si ověř­i­t v la­bo­ra­to­ři bi­o­logie…
  Celý článek
Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Školní projekty Soutěže
V průb­ěhu říj­na pro­běh­la Lo­gická olympi­á­da, kte­ré se v le­tošním ro­ce zú­častni­lo re­kordních 61 451 ­sou­těž­í­cích z 2 902 ško­l z ce­lé České repub­liky. Na­ši ško­lu repre­zena­tovalo celkem 45 žá­ků.…
  Celý článek
2. stupeň Soutěže Soutěže Práce pro žáky Práce pro žáky Soutěže Práce pro žáky 2. stupeň Akce školy Akce školy Práce pro žáky Školní projekty Práce pro žáky Akce školy Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky
Mi­lí deváťá­ci, připrav­te se na opa­kova­cí pí­semnou prá­ci, kte­rá vás če­ká. Pokud bu­de­te potře­bovat s něk­te­rý­mi příkla­dy po­mo­ci ne­bo zkon­t­ro­lovat výsledky, rá­da vám po­mo­hu. Hodně štěs­tí Antlová…
  Celý článek
Práce pro žáky
Mi­lí žá­ci 7.A, připrav­te se na pí­semnou prá­ci, kte­rá vás če­ká ten­to tý­d­en. Po­ky­ny pro ře­šení opa­kova­cích příkla­dů má­te v úvo­du pre­zen­ta­ce. Čtě­te po­zorně! Ře­šení příkla­dů zve­řejním až ve čtvr­tek 12…
  Celý článek
Školní projekty Soutěže Práce pro žáky Akce školy
Ve dnech 5.-7.10. vy­razi­la na­še nová tří­da 6.A na adap­tační po­byt do Jed­lové v Or­lických ho­rách. Zde js­me za vel­mi příj­em­ného po­ča­sí strávi­li 3 dny spor­tem, vy­cház­k­a­mi a sou­těž­e­mi, došlo i na tanec,…
  Celý článek
Práce pro žáky Soutěže
V mě­sí­ci červnu mě­li něk­te­ří žá­ci na­ší ško­ly hned dvě příl­eži­tos­ti ově­ř­it si své ma­te­ma­tické na­dání a lo­gické uvažování ve dvou ma­te­ma­tických sou­těž­ích - "Ma­te­ma­tické štafe­tě" a "Ma­te­ma­tickém…
  Celý článek
Soutěže Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Školní projekty Akce školy
Ve čtvr­tek 9.4. mě­li na­ši šesťá­ci příl­eži­tost navštívit Střední prům­ys­lovou ško­lu che­mickou a prak­ticky si vyzkou­šet, ja­ké to je v che­mické a bi­o­lo­gické la­bo­ra­to­ři. Zú­častni­li se ta­ké přednášky o…
  Celý článek
Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky 2. stupeň Akce školy Soutěže Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky
Mi­lí šesťá­ci, pro­cvič­te si učivo de­se­tinných čí­sel na pí­semnou prá­ci, kte­rá vás če­ká ten­to pá­tek. Výsledky příkla­dů mi můž­e­te no­sit ke kon­t­ro­le, popř. ke konzul­ta­ci do pátku do 8hod. Správné…
  Celý článek
Soutěže Práce pro žáky Práce pro žáky
Mi­lí šesťá­ci, zopa­kuj­te si učivo de­se­tinných čí­sel na pá­teční pí­semnou prá­ci. Vy­pra­cované ře­šení příkla­dů mi můž­e­te no­sit do čtvrtka 13.11. ke kon­t­ro­le.  Za správné vy­ře­šení všech příkla­dů bu­de­te…
  Celý článek
Akce školy Práce pro žáky Akce školy

Žá­ci 6.A a 6.C na pře­lo­mu září a říj­na navštívi­li ar­che­opark ve Všes­ta­rech. Exkurze se ko­na­la v rám­ci výu­ky děj­epi­su, kde se žá­ci učí o pravěku. Expo­zi­ce po­máhá dě­tem ob­jasnit nejzáh­adnější a…
  Celý článek
Akce školy
Nový ko­lek­tiv 6.A spo­lu s paní uči­telkou strávil mi­nu­lý tý­d­en první spo­lečné tři dny mi­mo ško­lu. Od­je­li js­me do Or­lických hor, kde nás če­ka­la krás­ná přír­o­da a velký spor­tovní are­ál ja­ko stvo­řený…
  Celý článek
Práce pro žáky
Mi­lí šesťá­ci, pro­cvič­te si učivo na test z ma­te­ma­tiky, kte­rý vás če­ká příští tý­d­en. Pokud bu­de­te potře­bovat něj­a­ký příklad konzul­tovat, rá­da vám po­mo­hu. Hodně štěs­tí. Pe­t­ra Antlová
  Celý článek
Práce pro žáky Práce pro žáky Školní projekty
Pro­běh­la pro­jek­tová výu­ka v ho­di­ně ang­lického jazyka 7.A a 5.A. Žá­ci sed­mého ročníku připravi­li pro žáky 5.A dvě ho­di­ny plné poznávání his­to­rie zá­mořských ob­jevů a je­jich vlivu na náš sou­časný…
  Celý článek
Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Akce školy Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky 2. stupeň Práce pro žáky Soutěže Soutěže Práce pro žáky Práce pro žáky 2. stupeň Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky Práce pro žáky