ZŠ Pardubice - Studánka - Kroužky

Kroužky

Kroužky

Au revoir!

Kroužky | Mgr. Blanka Kafková 28. května 2017, 20:16
Ve stře­du 24. květ­na 2017 skon­čil krou­žek fran­couz­ského jazyka, ve­dený ro­di­lou mluv­čí Ma­ri­on Gayraud. Na po­slední ho­di­nu si žá­ci připravi­li pro své ro­di­če něko­lik ukázek z ak­tivit, kte­ré se běh­em…
  Celý článek
Pokud té­to vě­tě ch­ce­te ro­zumět, začně­te cho­dit s ná­mi na krou­žek fran­couzš­ti­ny. Má­me za se­bou 1. po­lo­le­tí a stále se zdoko­naluje­me ve slovní zá­s­o­bě, hraje­me růz­né di­dak­tické hry a zpívá­me fran­couz­ské…
  Celý článek
Po­slední ho­di­na kroužku fran­couz­ského jazyka by­la za­kon­če­na diva­delním před­sta­vením Ba­­bi­ne le sot ou le he­ros (Po­hád­­ka o Ba­­bi­novi – hlu­pák ne­bo hr­di­na), kte­ré připravi­li žá­ci pod ve­dením…
  Celý článek

Joyeux Noël

Kroužky | Mgr. Blanka Kafková 16. prosince 2015, 23:27
Tý­d­en před Štěd­r­ým dnem - 16. pro­sin­ce 2015, se ro­zezněly na­ší ško­lou fran­couz­ské ko­le­dy. Pod ve­dením ro­di­lé mluv­čí Hélène Lau­ria, ve­dou­cí kroužku fran­couzš­ti­ny, je zazpíva­li žá­ci  2. – 9. tříd. Na…
  Celý článek
V po­sledním týd­nu ško­ly js­me se roz­lou­či­li s na­ší diva­delní se­zo­nou skvě­l­ý­mi výko­ny. Pozva­li js­me ka­ma­rá­dy, spo­lu­žáky ze ško­ly, ro­di­če i blíz­ké a za­hrá­li jim 4 po­věs­ti ze star­ších česk­ých dě­jin.  V…
  Celý článek