ZŠ Pardubice - Studánka - Akce školy − 2. stupeň

Akce školy − 2. stupeň

Akce školy − 2. stupeň

Spor­tovní tří­da 9. A v mi­nulém týd­nu vy­razi­la na dvou­denní výl­et na Sázavu. I přes­tože před­po­veď stavu vo­dy ne­byla pří­l­iš přízn­ivá, by­li deváťá­ci od­hod­laní vy­razit a vyzkou­šet si, na ko­lik jsou…
  Celý článek

Den jazyků na Gymnáziu Dašická

Akce školy / 2. stupeň | Mgr. Monika Fantová 3. února 2018, 16:14
Den před vy­svěd­čením se sku­pinky ze sed­mých a osmých tříd vy­daly na ak­ci po­řá­d­anou par­du­bickým Gym­názi­em Dašická s názvem Den jazy­ků, je­jímž cíl­em bylo zábavnou for­mou žáky sezná­mit s méně běžný­mi…
  Celý článek
Dne 19.9. a 20.9. se žá­ci 7.C a 7.B  (27.9. 7.A) zú­častni­li envirno­men­tálního pro­gra­mu v hypo­re­ha­bi­li­tačním cen­t­ru Apo­lenka ve Spo­ji­le. A to  v rám­ci před­mě­tu svět prá­ce - pěs­ti­tel­ství a chova­tel­ství…
  Celý článek
Vče­ra pro­běh­lo v KD Hro­novická slavnost­ní roz­lou­čení s žáky devát­ých roční­ků u příl­eži­tos­ti ukon­čení do­cház­ky na na­ší ško­le. Jak ce­lá ak­ce pro­bíh­a­la se můž­e­te po­dívat v na­ší fo­togale­rii zde. …
  Celý článek