ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Tomáš Zářecký

Mgr. Tomáš Zářecký

 Hlavní kontakt: tomaszareckyzs-studankacz
 tomaszareckyzs-studankacz

Tak jo. Podzim něk­de za­pomněl ba­bí lé­to, před­po­věď po­ča­sí sli­bova­la na všech­ny tři dny déšť. Strávil jsem ne­dě­li vy­mýšlením a plánováním spor­tovních a poznáva­cích ak­tivit a teď, den před od­jez­dem, má…
  Celý článek
Žá­ci převza­li ve­dení záj­ez­du. Uči­te­lé za­vření v kle­ci. Zít­ra ve dvě ho­di­ny odpo­ledne bu­dou hlavní atrak­cí při kr­mení žralo­ků v Sea Life Cen­ter v Brigh­to­nu. Help us! Help! PS: Všichni js­me v…
  Celý článek
Na kon­ci září js­me se se šes­tým ročníkem vy­pravi­li pro­ti prou­du ča­su do ar­che­oparku Všes­ta­ry. Zde js­me si pro­hléd­li jednak vel­mi po­dařenou expo­zi­ci sestáva­jí­cí z mno­ha re­kon­struk­cí a unikát­ních…
  Celý článek
Vážení ro­di­če a žá­ci 7.B, rád bych Vás tím­to požá­d­al o vy­plnění tří krátkých do­taz­ní­ků. První a druhý do­taz­ník je ur­čený žákům, pro­sím o je­ho vy­plnění, zpětná vaz­ba mi po­může zlepšit prá­ci do…
  Celý článek