ZŠ Pardubice - Studánka - Ekovýchova

Ekovýchova

Ekovýchova

Služ­by měs­ta Par­du­bic, kte­ré se spo­lu s na­ši­mi ši­kovný­mi žáky po­dí­l­e­ly na organizování Dne Ze­mě na na­ší ško­le, vy­hlá­s­i­ly 1. 6. ví­t­ěze výtvarné sou­těže.  Ne­bylo vůb­ec lehké vy­brat ko­láže, výkre­sy,…
  Celý článek
Den Ze­mě 2015 je za ná­mi. Velké díky: Páťákům a šesťákům za přípravu stánku s e­ko­lo­gickou té­m­a­tikou pro mladší spo­lu­žáky Sed­mákům za přípravu eko­lo­gických  pro­gra­mů  pro mladší spo­lu­žáky a…
  Celý článek
Výprava do le­sa mě­la ten­tokrát ob­jevný ráz. Vší­ma­li js­me si vě­cí, na kte­ré nás upo­zornil náš prův­od­ce – pan Me­du­na (pra­covník od­děl­ení ochra­ny přír­o­dy Magis­trá­tu měs­ta Par­du­bic). Zjišť­ova­li js­me…
  Celý článek
   Dne 23. říj­na se vy­pravi­ly žá­kyně Ka­te­ři­na Křiv­ková a Pavlí­na Mo­rav­cová z 8.C ja­ko zástup­kyně školního eko­tý­mu  na přínosné ško­lení o roz­vo­ji eko­tý­mu na ško­lách.  Ško­lení pro­bíh­alo v pro­s­to­rách…
  Celý článek
Le­tos js­me Den Ze­mě oslavi­li o ně­co dříve (již 16. dub­na)  - před od­cho­dem na ve­liko­noční prázdni­ny. Té­m­a­tem le­tošního Dne Ze­mě by­la prá­ce záchranných stanic. Pra­covní­ci Záchranné stani­ce Lipec…
  Celý článek