ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Jitka Rybářová

Mgr. Jitka Rybářová

 Hlavní kontakt: jitkarybarovazs-studankacz
 jitkarybarovazs-studankacz

Tep­lé podzimní po­ča­sí láká do přír­o­dy ob­divovat krásy podzi­mu. Trošku přír­o­dy js­me si při­nes­li i do tří­dy a vy­tvo­ři­li ob­ráz­ky a de­ko­ra­ce, uči­li js­me se poznávat druhy listna­tých stro­mů a při­ř­azova­li…
  Celý článek
Apríl­ové po­ča­sí nás pro­váze­lo při po­sledním jarním běhu, kte­rý se ko­nal v rám­ci Par­du­bické devít­ky. Na trať dlouhou 1600 me­t­rů vy­razi­lo 70 běž­ců na­ší ško­ly. Ma­lé běž­ce do­pro­váze­li je­jich ro­di­če,…
  Celý článek
Že může být výu­ka za­jí­mavá a ne­mu­sí se ode­hrávat vž­dy ve školních lavi­cích, o tom js­me se dnes pře­svěd­či­li. Vy­da­li js­me se na výl­e­t ­do Prahy. Již sa­motná ces­ta vla­kem by­la pro něk­te­ré dě­ti zážitkem. …
  Celý článek
V  Po­la­bí si zimních ra­dovánek mno­ho ne­uži­je­me, pro­to ­dě­ti z 5.A a 5.D vy­razi­ly do Olešni­ce v Or­lických ho­rách. Kaž­dý si mo­hl vy­brat z na­bídky zimních spor­tů. Něk­te­ří si užíva­li lyžování, ji­ní jíz­dy…
  Celý článek
V so­bo­tu 14.říj­na se na par­du­bickém závo­diš­ti usku­tečnil běž­ecký závod Velká Par­du­bická cross coun­t­ry. Opro­ti ko­ním, kte­ří běž­e­li Velkou před týd­nem, js­me mě­li výh­o­du v pěkném slu­nečném po­ča­sí. Te­rén…
  Celý článek
V so­bo­tu 7.10.2017 pro­běh­ne v rám­ci podzimních Měst­ských slavnos­tí cha­ri­ta­tivní Běh na­děje. Zve­me všech­ny žáky na­ší ško­ly, je­jich ro­di­če, přá­te­le a známé, aby přiš­li na Pernštýn­ské nám­ěs­tí a spo­lečně…
  Celý článek
Jak se jmenuje nej­vyšší ho­ra svě­ta zna­jí asi všichni žá­ci 4.D. Kde ji naj­de­me, jak se zdo­láva­jí vy­soké vr­cho­ly, co obnáší po­hyb v těch­to výš­kách a spous­tu dalších za­jí­mavos­tí nám při­šel vy­právět pan…
  Celý článek
Jsou ho­di­ny,na kte­ré se moc těš­í­me. Výtvarka roz­hodně pat­ří mezi ně. Zkou­ší­me růz­né techniky a pokud se nám prá­ce po­da­ří, pošle­me ji něk­dy ta­ké do sou­těže. Vy­brat ty nej­lepší prá­ce je těžký úkol,…
  Celý článek
Na brus­lích se dá děl­at hodně vě­cí : závo­dit, dová­d­ět, jen tak se pro­jíž­d­ět... Dě­ti ze 3.D rá­dy spor­tu­jí a ko­nec 1.po­lo­le­tí te­dy oslavi­ly na le­dě. Pro své vy­svěd­čení si ten­tokrát mu­se­ly dobrus­lit. …
  Celý článek
Univerzi­ta Par­du­bi­ce připravi­la ­na tří­du Mí­ru své technické vy­nál­e­zy a ukáz­ky prá­ce stu­den­tů. Při­láka­la spous­tu ma­lých i větších ško­lá­ků, kte­ří si moh­li vyzkou­šet růz­né ak­tivi­ty. Na­še žáčky z 2.D…
  Celý článek
Kaž­d­ým rokem vy­hlašuje MŠMT ČR sou­těž Ev­ropa ve ško­le. Na­še tří­da 2.D se již po­druhé zú­častni­la výtvarné čás­ti. Le­tos dě­ti malovaly por­tré­ty svých spo­lu­žá­ků. Na­u­či­ly se vní­mat pro­por­ce ob­li­če­je a…
  Celý článek
Výprava do le­sa mě­la ten­tokrát ob­jevný ráz. Vší­ma­li js­me si vě­cí, na kte­ré nás upo­zornil náš prův­od­ce – pan Me­du­na (pra­covník od­děl­ení ochra­ny přír­o­dy Magis­trá­tu měs­ta Par­du­bic). Zjišť­ova­li js­me…
  Celý článek
Bylo, ne­bylo (a stále je) jedno kou­zelné měs­to, kte­ré se kaž­d­ým rokem na za­čátku září pro­měni­lo v po­hád­kovou říši. Můž­e­te se tam pot­kat tře­ba s Mankou, Rum­caj­sem či Bíl­ou paní, uvi­dí­te i skřít­ky a…
  Celý článek
Kaž­d­o­ročně se žá­ci na­ší ško­ly účast­ní sou­těže Ev­ropa ve ško­le. Le­tos měl­y svou pre­mi­é­ru i dě­ti z 1. D. Tvo­ři­ly ko­láž na té­ma Ve­smír ko­lem nás. Prá­ce je vel­mi bavi­la a výsle­dek byl tak dob­rý, že bylo…
  Celý článek
Vánoční zpívání u roz­sví­ceného stro­mu na Du­bi­ně le­tos při­lákalo mno­ho po­slu­cha­čů. Světl­ušky ve­dené Ive­tou Nová­kovou ro­zezpívaly pří­t­om­né a navz­do­ry po­ča­sí, kte­ré připo­mínalo spíše za­čá­tek ja­ra, nás…
  Celý článek
Je mrazivý pod­ve­čer a zá­mecká kaple v Chol­ti­cích je na­plně­na zpěv­áčky, je­jich ro­di­či a ostat­ní­mi, kte­ří si přiš­li zpříj­emnit před­vánoční čas krás­ný­mi písnič­ka­mi. Le­tos se Světl­ušky do­ce­la roz­rost­ly o…
  Celý článek
I když 5 let je jen zlo­mek v ce­lém pro­ce­su vz­děl­ávání, bývá 1. stu­peň  po­važován za ten nej­důl­eži­tější. Je to asi tím, že se zde žá­ci na­u­čí zákla­dům gra­motnos­ti a paní uči­telka či pan uči­tel jsou pro…
  Celý článek
 V rám­ci fes­tivalu Zr­cadlo umění se v úte­rý na Pernštýn­ském nám­ěs­tí usku­tečnil Jar­mark vě­dy a techniky. Sešlo se tam něko­lik tříd na­ší ško­ly a díky pes­t­ré­mu a za­jí­mavé­mu pro­gra­mu si přiš­li na své…
  Celý článek
Ten­tokrát nešlo o zná­mý mu­zikál, ale o po­slední před­vánoční zpívání Světl­u­šek a Stu­dánky  u vánočního stro­mu na Du­bi­ně. I přes ne­přízeň po­ča­sí js­me si spo­lečně zazpíva­li  a teď už si můž­e­me v teple…
  Celý článek
Opět  po ro­ce za­vít­aly sbo­ry na­ší ško­ly Stu­dánka a Světl­ušky do chol­tické zá­mecké kaple, kde svý­mi písně­mi navo­di­ly pravou vánoční at­mo­sfé­ru. Do­pro­váze­la je kape­la Eli­xír a po­stupně se k dě­tem…
  Celý článek
    Blíží­cí se vánoční svátky in­spi­rovaly žáky 5.D k návš­těvě Aqua cen­t­ra v Par­du­bi­cích. Při ne­tra­diční ho­di­ně těl­o­cviku si ne­jen za­plava­li, ale i za­jez­di­li na skluzav­ce či to­bogánu. Ti od­vážnější…
  Celý článek
Krás­ný ve­čer pro nás připravi­li žá­ci na­ší ško­ly pod ve­dením Ive­ty Nová­kové. Školní sbor složený z ­menších Světl­u­šek spo­lu se star­ší Stu­dánkou ro­zezpíval i mno­hé po­slu­cha­če a svý­mi písně­mi po­hla­dil…
  Celý článek
Dnešní den byl ja­ko vystři­žený z La­dových ob­ráz­ků. Ces­ta do ško­ly si­ce děl­a­la sta­ros­ti na­šim ro­di­čům, ale my js­me si vy­chutnávaly tu lepší stránku. Ja­ko by bylo vše na­plánováno: čet­li js­me si  li­dová…
  Celý článek
Ad­vent­ní čas je ur­či­tě nejkrás­nější část školního roku. Hlavičky dětí víc než sa­mo­hlásky či tvr­dé sla­biky za­jí­má, ko­lik okének zbývá v ad­vent­ním kalen­dáři. Na­ko­nec i uči­te­lé pod­lehnou blíží­cí­mu se…
  Celý článek
10. září se druhá­ci vy­da­li na Po­hád­kový fes­tival do Ji­čí­na zhlédnout dra­ma­tiza­ci po­ple­tených po­há­d­ek, kte­ré pře­č­et­li na kon­ci 1. tří­dy ja­ko spo­lečnou čet­bu. „Te­ta pletla“ co se dalo, tak js­me se i…
  Celý článek
Závěr školního roku pat­ří výl­e­tům. Prvňáč­ci se vy­da­li do ne­dale­ké ekofar­my v O­bo­ři­cích u Na­savrk. Po­ča­sí nám přálo a  dě­tem se v příj­em­ném pro­stře­dí lí­b­i­lo. Moh­ly na­kr­mit zvíř­átka, vyzkou­šet si…
  Celý článek