ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Lada Burgetová

Mgr. Lada Burgetová

 Hlavní kontakt: ladaburgetovazs-studankacz
 ladaburgetovazs-studankacz

Z žá­ků tří­dy 3. A  se na malou chví­li sta­li che­mi­ci. Si­ce se che­mii bu­dou učit až na druhém stupni, ale proč by ne­moh­li ale­spoň „malou ochutnávku“ zku­sit již nyní? Pro­to si žá­ci z 8. A  pro ma­lé…
  Celý článek
V pá­tek navštívi­li žá­ci 3.A par­du­bický ha­sičský sbor. Zde se dozvě­dě­li,co všechno obnáší to­to nár­očné po­vo­lání. Běh­em návš­těvy si pro­hléd­li vy­ba­vení ha­sičských aut, zku­si­li si ha­sičskou výs­troj a…
  Celý článek
Bylo, ne­bylo...... Mi­nu­lý tý­d­en se tří­dy 2.A,D ob­jevi­ly v po­hád­kovém král­ov­ství v Ji­číně na fes­tivalu po­há­d­ek. Po­ča­sí jim přálo a tak si na­ši druháč­ci užíva­li ve výtvarných díl­nách a ­na cirku­sovém…
  Celý článek
Vče­ra js­me se už ne­moh­li ­doč­kat úterního rá­na. Proč? Pro­tože nám za­ča­la výu­ka plavání. Ju­pííí! Vše bylo skvě­lé - na­ši in­struk­to­ři, vo­da ako­rát. Pro­to se už ­těš­í­me na další ho­di­nu plavání.
  Celý článek
Smrt plave po vo­dě, nový lí­to k nám je­de........ Zpěv­em té­to písně js­me se roz­lou­či­li ­se zi­mou. Mo­renu js­me ho­di­li ­do vo­dy a už ne­trpě­l­ivě če­ká­me na příc­hod ja­ra. Snad se dočká­me.
  Celý článek
V pá­tek se pro­měni­la tří­da 1.A v ma­lé peklo, kde mís­to ne­po­sedných prvňáč­ků se­dě­li malí čer­tí­ci a pár an­díl­ků. Malí čer­tí­ci s an­díl­ky po ce­lý den plni­li čer­tov­ské úko­ly, když najednou za­klepal na…
  Celý článek
Po­slední ško­la v přír­o­dě tří­dy 5.A se usku­tečni­la u Kra­ko­noše na cha­tě Mo­ravanka.  Kaž­dý den js­me trénova­li svo­je nožky, ale nejnár­očněší byl stře­deční výšlap na Sněžku. Ze za­čátku se vše zdálo v…
  Celý článek
Mi­nu­lý tý­d­en pro­ži­ly dě­ti ze tří­dy 5.A krás­ný ­den v zábavném parku Mi­rákulum v Mi­lovi­cích.Všichni se po­hou­pa­li na ob­rov­ských hou­pač­kách, zaskáka­li na trampo­línách, proš­li si lanovou dráhu, sklouz­li…
  Celý článek
Žá­ci 5.A,B se dnes seš­li ve ves­lařském klu­bu Aro­sa, kde si vyzkou­še­li jíz­du na ves­lařském trenaže­ru v rám­ci Po­há­ru ve ves­lování par­du­bických škol. Ví­t­ěz­ové ve svých vě­kových ka­tego­ri­ích se za mě­síc…
  Celý článek
V úte­rý 9. 9.  je­li tří­dy 5.A, B ­na exkurzi ­do Kutné ho­ry. Nejd­říve js­me se by­li po­dívat na ka­tedrálu sv. Bar­bo­ry. Je po­sta­ve­na v go­tickém slo­hu. Je­jí stav­ba by­la za­po­ča­ta ve 14. sto­le­tí. Do­stavě­na…
  Celý článek
Dě­ti ze 4.A se vče­ra zú­častni­ly slavnost­ního za­háj­ení fes­tivalu umění" Zr­cadlo umění" spo­jené se spo­lečným vy­pouš­těním balón­ků se zr­ca­délky. Po­tom ve výtvarné díl­ně na Při­hrád­ku vy­tvář­e­ly od­litkyz…
  Celý článek
Nápad se zro­dil ve tří­dě 3.A po přeč­tení článku z na­ší čít­anky " Proč dě­ti cho­dí do ško­ly?". S dět­mi js­me si po­ví­da­li o tom , že ne všech­ny dě­ti na svě­tě ma­jí stejné ško­ly ja­ko jsou u nás v Če­c­hách.…
  Celý článek
Tře­tí tří­dy navštívi­la spi­sova­telka Jitka Ví­t­ová , kte­rá dě­tem před­stavi­la svo­ji kni­hu O Květuš­ce a te­sa­ří­kovi. Sezná­mi­la dě­ti s tím, jak kni­ha vzniká včetně ilustra­cí. Dě­ti po tom­to sezná­mení plni­ly…
  Celý článek
Vůně by­li­nek při­láka­la v tom­to týd­nu třeťáky do Eko­cen­t­ra. Zde se dě­ti sezná­mi­ly s lé­čivý­mi účinky znám­ých by­li­nek. Měly možnost ochutnat by­lin­kové čaje a samy si po­tom uvaři­ly by­lin­kový čaj pod­le…
  Celý článek
Na­ši druháč­ci se mi­nu­lý tý­d­en zú­častni­li měst­ského fes­tivalu " Zr­cadlo umění".Po­ča­sí nám přálo a dě­ti si ce­lé do­po­ledne na Pernštýn­ském nám­ěs­tí nár­amně uži­ly.  
  Celý článek
Ži­je­me olympi­á­d­ou - tak zněl slogan le­tošní ško­ly v přír­o­dě pro druháčky, kte­rá se ko­na­la na Vršově v Horním Bradle. Zú­častni­ly se jí  všech­ny čtyři druhé tří­dy. Pro dě­ti bylo připra­veno plno her a…
  Celý článek
O tom, že se vy­pla­tí ve ško­le dob­ře stu­dovat a chovat se slušně, se pře­svěd­či­li žá­ci druhých tříd. Za skvěl­ou prá­ci v tom­to po­lo­le­tí jim paní uči­telky při­chystaly pri­ma od­měnu. Ve čtvr­tek po­sa­di­ly…
  Celý článek
Le­tošní bo­ha­tou sněh­ovou na­díl­ku vy­u­ži­ly dě­ti z 5.C, kdy mi­nulou stře­du pozvaly prvňáčky z 1.A na oprav­dovou sjez­dovku v Rokytni­ci v Or­lických ho­rách, aby vyzkou­še­ly svá lyžařská, slalo­mová a…
  Celý článek