ZŠ Pardubice - Studánka - Mladí chemici

Mladí chemici

27. února 2018, 21:45 Mgr. Lada Burgetová

Z žá­ků tří­dy 3. A  se na malou chví­li sta­li che­mi­ci. Si­ce se che­mii bu­dou učit až na druhém stupni, ale proč by ne­moh­li ale­spoň „malou ochutnávku“ zku­sit již nyní? Pro­to si žá­ci z 8. A  pro ma­lé che­miky připravi­li krátkou pre­zen­ta­ci, aby jim ob­jasni­li, co v ­so­bě che­mie skrývá. Po pre­zen­ta­ci se po sku­pin­kách ode­bra­li do la­bo­ra­to­ře, kde si vyzkou­še­li fil­tra­ci pů­dy. Malí třeťáč­ci se záj­mem plni­li po­ky­ny svých  „velkých uči­te­lů – che­miků“, kte­ří se svého úko­lu chopi­li na jedničku. Kdo ví, možná již nyní v něk­te­rém z ­ma­lých che­mi­ků vzbu­di­li záj­em o che­mii, kte­rou se roz­hodne v bu­doucnu stu­dovat.

Mgr. Lada Burgetová