ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Marcela Patlevičová

Mgr. Marcela Patlevičová

 Hlavní kontakt: marcelapatlevicovazs-studankacz
 marcelapatlevicovazs-studankacz

Kontakty

E-mailové adresy
  adresa: marcelapatlevicovaseznamcz

1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň 1. stupeň
Stře­deční úspěšné flor­balové klání násle­dovalo dnešní po­lo­let­ní brus­lení. Ve flor­balu klu­ci po­da­li vý­b­orný výkon na hřiš­ti a k ­to­mu jim po­máh­aly holky svým fan­děním na stří­dač­ce. Spo­lečně to dokáza­li…
  Celý článek
1. stupeň 1. stupeň Akce školy
Ja­ko všichni žá­ci ško­ly i čtvrťá­ci si ten­to den uži­li a získ­a­li mno­ho uži­tečných infor­ma­cí. Dozvě­dě­li se:  co je to mi­mo­řád­ná udá­l­ost, jak a kam  ma­jí správně te­lefo­novat při vo­lání o po­moc, co jsou …
  Celý článek
1. stupeň Akce školy Akce školy
 Za­jí­mavou zku­šenost a poznání získ­a­li třeťá­ci, když si moh­li na vlast­ní „oči“ vyzkou­šet činnos­ti, kte­ré ne­vi­do­mí ne­bo zra­kově han­di­ca­po­vaní mu­sí běžně zvlá­d­at. Poku­si­li se číst i Braillovo pís­mo.…
  Celý článek
1. stupeň 1. stupeň
Mezi třeťáky za­vít­alo Výc­ho­do­české de­chové kvin­te­to složené ze členů Filhar­mo­nie HK. Ho­boj, fa­got, piko­la, příčná flét­na, kla­ri­net a lesní roh nás pro­váze­ly zná­mou po­hád­kou- "Zr­cadlo, zr­cadlo, kdo je…
  Celý článek
Akce školy
 Mezi sněh­ový­mi vloč­ka­mi js­me se vy­da­li na výl­et. Nád­herné vánoční stro­mečky, zvyky a tra­di­ce na nás če­kaly na Hrád­ku u Ne­chanic. Obout velké pan­tofle a hu­rá "pro­klouzat" ce­lý zá­mek. A už se těš­í­me…
  Celý článek