ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Marcela Patlevičová

Mgr. Marcela Patlevičová

 Hlavní kontakt: marcelapatlevicovazs-studankacz
 marcelapatlevicovazs-studankacz

Stře­deční úspěšné flor­balové klání násle­dovalo dnešní po­lo­let­ní brus­lení. Ve flor­balu klu­ci po­da­li vý­b­orný výkon na hřiš­ti a k ­to­mu jim po­máh­aly holky svým fan­děním na stří­dač­ce. Spo­lečně to dokáza­li…
  Celý článek
Ja­ko všichni žá­ci ško­ly i čtvrťá­ci si ten­to den uži­li a získ­a­li mno­ho uži­tečných infor­ma­cí. Dozvě­dě­li se:  co je to mi­mo­řád­ná udá­l­ost, jak a kam  ma­jí správně te­lefo­novat při vo­lání o po­moc, co jsou …
  Celý článek
 Za­jí­mavou zku­šenost a poznání získ­a­li třeťá­ci, když si moh­li na vlast­ní „oči“ vyzkou­šet činnos­ti, kte­ré ne­vi­do­mí ne­bo zra­kově han­di­ca­po­vaní mu­sí běžně zvlá­d­at. Poku­si­li se číst i Braillovo pís­mo.…
  Celý článek
Mezi třeťáky za­vít­alo Výc­ho­do­české de­chové kvin­te­to složené ze členů Filhar­mo­nie HK. Ho­boj, fa­got, piko­la, příčná flét­na, kla­ri­net a lesní roh nás pro­váze­ly zná­mou po­hád­kou- "Zr­cadlo, zr­cadlo, kdo je…
  Celý článek
 Mezi sněh­ový­mi vloč­ka­mi js­me se vy­da­li na výl­et. Nád­herné vánoční stro­mečky, zvyky a tra­di­ce na nás če­kaly na Hrád­ku u Ne­chanic. Obout velké pan­tofle a hu­rá "pro­klouzat" ce­lý zá­mek. A už se těš­í­me…
  Celý článek