ZŠ Pardubice - Studánka - Profil - Mgr. Karolina Kuhnová

Mgr. Karolina Kuhnová

 Hlavní kontakt: karolinakuhnovazs-studankacz
 karolinakuhnovazs-studankacz

Na pře­lo­mu říj­na a lis­topa­du js­me se s dět­mi z 3. C vy­da­li do Ouc­manic, abychom v labyrin­tu svě­ta hle­da­li poklad. Pro­ces­tova­li js­me Ori­ent, In­dii, Japon­sko, Ame­riku i Ti­cho­mořské os­t­rovy. Vy­ráb­ě­li…
  Celý článek
Ve čtvr­tek js­me ja­ko dár­ek k svátku ma­mi­nek uspo­řá­d­a­li Jarní kon­cert. Zpíva­li js­me v al­tánu spor­tovního are­álu ve Spo­ji­le. Po­ča­sí nám zpo­čátku moc ne­přálo. Ale po vystou­pení, kdy dě­ti krás­ně…
  Celý článek