ZŠ Pardubice - Studánka - Vyrábíme si pomůcku na matematiku

Vyrábíme si pomůcku na matematiku

19. října 2016, 20:33 Mgr. Marcela Patlevičová

Školní rok nám za­čal a my js­me o rok star­ší a zku­šenější. Bez za­váh­ání naj­de­me těl­o­cvičnu, jí­delnu, druži­nu i na­ši tří­du, kte­rou má­me nyní v prvním pavi­lo­nu na úplně druhém kon­ci školního are­álu. Ale když paní uči­telka řek­la, že půj­de­me do díl­en vy­ráb­ět po­můc­ku na ma­te­ma­tiku, pta­li js­me se, jest­li potře­buje­me kar­tu na au­to­bus. Ne­tu­ši­li js­me, že je ta­ky u nás ve ško­le. Ja­ko po­mocníky js­me mě­li na­še velké ka­ma­rá­dy z 9. A, pěkně přes prázdni­ny vy­rost­li, už jsou větší než paní uči­telka.

Dřevěnou des­tičku, hře­bíky, kla­dívko a hu­rá spo­lečně do to­ho. Rá­mus to byl ve­liký, ob­čas rá­na ve­d­le ne­bo do prs­tu, ale výsle­dek stál za to. Po­čít­ání nám jde hned lépe a ty pěkné ob­raz­ce, co při tom vzni­ka­jí. Jen se po­dívej­te.

Moc dě­kuje­me na­šim deváťákům a panu uči­te­li Man­dy­sovi, už se těš­í­me na další spo­lečnou ak­ci.

Dě­ti z 2. B

Mgr. Marcela Patlevičová