ZŠ Pardubice - Studánka - Kdo si hraje, nezlobí

Kdo si hraje, nezlobí

23. listopadu 2008, 15:10 Milena Knollová, vedoucí ŠD

21.lis­topa­du si kaž­dé druži­nové dí­tě moh­lo vy­brat jednu z ­činnos­tí

a pro­žít tak své pá­teční odpo­ledne.

I když organiza­ce ce­lo­druži­nové ak­ce při poč­tu 179 dětí ne­by­la jedno­du­chá,

po­tvr­di­lo se nám hes­lo: Kdo si hraje, nezlo­bí.

A z k­te­rých činnos­tí si dě­ti vy­bír­aly ? Če­kalo je zpívání s har­mo­nikou, po­čít­a­če, flor­bal, spor­tovní sou­těže v ­těl­o­cvičně, ši­tí  ne­bo tvo­ření z papí­ru.

Po­dě­kování za po­moc při přípravě pat­ří z 8.A – G. Bíl­kové, N. Pokorné, R. Špi­čá­kovi a  D. Kaněr­ovi.

Milena Misařová