ZŠ Pardubice - Studánka - Pomůžeš mi vyrobit vánoční větvičku?

Pomůžeš mi vyrobit vánoční větvičku?

3. ledna 2009, 20:40 Mgr. Jaroslava Oplatková

Váno­ce jsou vž­d­ycky pri­ma a když si je můž­e­me zpest­řit nápa­di­tou vlastno­ručně zho­to­venou výz­do­bou, to ne­má chybu. Potře­buje­me k to­mu ši­kovné dě­ti, tře­ba z 3. A , ješ­tě k to­mu zručná a mi­lá děv­č­a­ta na­příklad z 9. B  a je­jich trpě­l­ivou paní uči­telku a už to je­de! V rám­ci mi­nipro­jek­tu Es­te­tika život­ního pro­stře­dí js­me se pod ve­dením na­šich star­ších spo­lu­ža­ček na­u­či­li vy­ro­bit malou vánoční ra­dost do na­šich do­má­cích oken. Po­suď­te, jak se nám ved­lo. Moc dě­kuje­me paní uči­tel­ce Steh­lí­kové a na­šim deváťačkám za pozvání do je­jich vánoční díl­ny! 

Mgr. Jaroslava Oplatková