ZŠ Pardubice - Studánka - Návštěva rómské taneční skupiny v naší škole

Návštěva rómské taneční skupiny v naší škole

6. března 2009, 22:15 Mgr. Jaroslava Oplatková

V po­sledních dnech se na nás z mé­d­ií hrne spous­ta infor­ma­cí ohledně róm­ské pro­ble­ma­tiky na seve­ru Čech. Naš­těs­tí ty­to ba­ri­é­ry mezi dět­mi nej­sou, a pro­to js­me by­li vel­mi rá­di, když k nám se svý­mi vy­u­ču­jí­cí­mi za­vít­a­li rómští klu­ci i děv­č­a­ta z tanečního kroužku ze Základní a prak­tické ško­ly v Kláš­terní uli­ci v Par­du­bi­cích. 

To js­me te­dy kouka­li! Tempe­ra­ment, ši­kovnost, spous­ta energie a na druhé straně krása tanečního po­hybu niko­ho nene­chaly chladným. Na­ši klu­ci ob­divova­li téměř ak­ro­ba­tické cviky taneční­ků,  děv­č­a­ta za­se mě­la oči pro ne­zvyk­lé taneční do­plňky tempe­ra­ment­ních tanečnic. Pot­lesk ne­bral kon­ce a vzáj­em­né sympa­tie mezi stu­dánecký­mi a róm­ský­mi dět­mi vy­vr­cho­li­ly přáním spo­lečně se vy­fo­to­grafovat. Tak se po­dívej­te, jak jim to spo­lu slu­ší. 

 

 

 

Učitelé 3. a 4. tříd