ZŠ Pardubice - Studánka - Pirátský den ve školní družině

Pirátský den ve školní družině

24. května 2009, 13:32 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Pro všech­ny druži­nové dě­ti byl na pá­tek 22.5. při­chystán  PI­RÁT­SKÝ  DEN, kte­rý byl dárkem ke Dni dětí. Na holky a klu­ky ob­le­čené za pi­rá­ty a ná­mořníky če­kalo sedm spor­tovních stanovišť. S organiza­cí nám ten­tokrát po­moh­li chlap­ci a děv­č­a­ta z tří­dy 6.A.I když nám po­ča­sí ne­přálo a ce­lo­druži­nová ak­ce se mu­se­la usku­tečnit v pro­s­to­rách  těl­o­cvi­čen,dě­ti si svůj den uži­ly.

 

Milena Misařová, vedoucí ŠD