ZŠ Pardubice - Studánka - Kdo si hraje, nezlobí

Kdo si hraje, nezlobí

22. listopadu 2009, 11:02 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Druži­nové dě­ti si v pá­tek 20. lis­topa­du moh­ly vy­brat činnost, kte­rou si odpo­ledne ch­tě­jí  zpříj­emnit.

A výb­ěr byl pest­rý.

Dě­ti moh­ly kouz­lit z papí­ru, malovat ne­bo si vyz­do­bit ad­vent­ní věnec ze slámy. Něk­te­ré dě­ti si ra­dě­ji zaspor­tovaly, těl­o­cvičnou se ozýval pokřik z turnajů flor­balu či vy­bíj­ené.

Ji­né lákalo si vyzkou­šet své po­čít­a­čové zna­los­ti, ale i ně­co nového se na­u­čit.

I když organiza­ce té­to ak­ce při 180 dě­tech ve školní druži­ně není jedno­du­chá, dět­ská ra­dost stá­la za to. Za po­moc při organiza­ci bych ch­tě­la po­dě­kovat děv­č­a­tům: K. Nová­kové z tří­dy 7.B. a Bíl­kové, Pe­le­jové, Pokorné, Štrun­cové z 9.A.

Milena Misařová, vedoucí ŠD