ZŠ Pardubice - Studánka - Projekt 4. tříd PRAHA (1. část)

Projekt 4. tříd PRAHA (1. část)

27. února 2010, 17:30 Mgr. Jaroslava Oplatková

Od 1. úno­ra pro­bíhá ve 4.A,B,C pro­jekt "Praha matka i babka měst." V rám­ci to­ho­to pro­jek­tu se ta­ké připravu­jí všech­ny tři tří­dy ­na návš­těvu před­sta­vení ope­ry W. A. Mo­zar­ta Don Gi­ovanni ve Stavov­ském divadle.

Ten­to rok se  dě­ti ze 4. tříd po­díva­jí do Prahy nejméně třikrát. První návš­těva pro­běh­la 17. úno­ra 2010. Hlavním cíl­em bylo shlédnutí výs­tavy v Nár­odním mu­zeu "Příb­ěh plane­ty Ze­mě".  Na ní se dě­ti sna­ži­ly za­mys­let nad slovy, ja­ko jsou svět, přír­o­da, ne­be, mo­ře, Slun­ce, Mě­síc, hvěz­dy, vítr, člověk...K po­ro­zumění těch­to zdán­livě všedních slov  ta­to výs­tava jis­tě po­moh­la. 

Již, když dě­ti do­stávaly po­lo­let­ní vy­svěd­čení, získ­aly spo­lu s ním  cer­tifikát opravňu­jí­cí ke spo­lečné návš­těvě té­to ne­smír­ně za­jí­mavé výs­tavy. Na ní si pro­hlíže­ly ne­jen expo­ná­ty ve vi­t­rínách, ale moh­ly pro­jít na­příklad sopkou, za­žít si­mula­ci ze­mětře­sení, vyzkou­šet si svo­je zna­los­ti na mno­ha in­ter­ak­tivních ob­razov­kách.

 

 

Pří­mo na nád­herných mu­zejních scho­dech se dě­ti roz­dě­l­i­ly do ­de­se­ti ­tý­mů a vy­lo­sovaly si jmé­na pod­le de­se­ti nejznám­ějších his­to­rických pamá­tek Prahy, do­staly desky s kvízem a plánky a za­čaly plnit sku­pi­nové úko­ly. Infor­ma­ce moh­ly zís­k­at od svých uči­te­lů, spo­lu­žá­ků, v infor­mačním stře­disku i od děv­č­at z 9. tří­dy, kte­rá dě­ti do Prahy do­pro­vo­di­la. Tím­to ch­ce­me ta­ké děv­č­a­tům z 9. tří­dy Anič­ce, Báře, Janě a Štěpán­ce vel­mi po­dě­kovat za po­moc. 

                                                               

Mgr. Jaroslava Oplatková a Mgr. Ilona Trojánková, třídní učitelky 4.A,C