ZŠ Pardubice - Studánka - Karneval ve školní družině

Karneval ve školní družině

14. března 2010, 13:53 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Všech­na  od­děl­ení ŠD se v pá­tek 12.břez­na shro­máž­d­i­la  v  těl­o­cvičně, ale ne všech­ny dě­ti se poznávaly. Dův­od byl jasný, vž­d­yť byl karne­val! Při sou­těži, tan­ci js­te se moh­li pot­kat s vodníkem, kou­zelníkem, mo­týl­em, med­vě­dem, be­rušk­ou, tanečni­cí, čer­ti­cí, in­di­ánem, kostkou stavebni­ce Lega, kov­bo­jem….A po­dívej­te se, jak se karne­val vy­dařil.

Milena Misařová, vedoucí ŠD