ZŠ Pardubice - Studánka - Krakonoš a čtvrťáci

Krakonoš a čtvrťáci

5. června 2010, 20:37 Mgr. Jaroslava Oplatková

Z do­pi­sů čtvťá­ků po návra­tu ze ško­ly v přír­o­dě:

Mi­lý Kra­ko­noši,

ve Tvém Krko­nošském král­ov­ství js­me si to uži­li: byd­le­li js­me v penzi­o­nu Mod­roka­menná bou­da v Jan­ských Láz­ních. Moc se mi to tam lí­b­i­lo a moc dob­ře tam vaři­li. Mě­li js­me krás­ný a na­bi­tý pro­gram, za­jí­mavé tú­ry a výstu­py. Ta­ky js­me za­kou­pi­li tu­ris­tické deníky a na kaž­d­ém tu­ris­tickém mís­tě (např. Jo­sefov, Černá ho­ra, Sněžka) js­me si za­kou­pi­li sa­mo­lepku.

No, spor­tova­li js­me, mě­li js­me po­stře­h­ový běh jednot­liv­ců i sku­pi­nek, mi­mo­cho­dem, já by­la ve sku­pin­ce Vyd­ry.

Ta­ky js­me vyš­li Sněžku, Černou ho­ru, na kte­rou js­me poz­dě­ji vy­je­li i lanovkou.

A ta­ky js­me mě­li stezku odvahy v Jo­sefov­ské pevnos­ti. By­li js­me na Ev­rop­ském dni par­ků, kte­rým nás pro­váze­li ochrán­ci přír­o­dy KRNA­Pu a nejd­řív nás pro­ved­li Černo­hor­ským raše­li­niš­těm, ukazova­li nám nej­bližší ho­ry, přivo­láva­li js­me ptáky a po té js­me se buď moh­li svézt v psím spřežení ane­bo vy­lézt do ko­ru­ny 20 m stro­mu.

No a ta­ky js­me ochutna­li ku­chař­č­i­ny slavné bo­rův­kové kned­líky. Sní­daně se po­dáva­la for­mou švéd­ského sto­lu.

Ta­ké tam by­la roz­to­mi­lá štěňátka, kte­rá js­me  si moh­li po­chovat.

Na­shle­danou, Kra­ko­noši.                      Kristí­na So­bot­ková, IV.C

Ku­ba píše Kra­ko­nošovi.jpg

Do­pis od Fi­lipa.jpg

 

Do­pi­sy pokra­ču­jí dále, v sou­bo­rech jsou pou­ze úryvky.

Dě­kuje­me všem ro­di­čům, kte­ří tu­to mi­mo­řád­ně zdaři­lou ško­lu v přír­o­dě podpo­ři­li fi­nanční­mi či věc­ný­mi da­ry, dě­kuje­me zvláš­tě hlavní­mu sponzo­rovi p. Vaver­kovi.

 

Jaroslava Oplatková a Ilona Trojánková, třídní učitelky 4.A,C