ZŠ Pardubice - Studánka - Postřehový závod

Postřehový závod

20. června 2010, 14:41 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Při­šel pá­tek červnový
a s ním závod po­stře­h­ový.
Pro všech­ny dě­ti z druži­ny
bylo ví­t­ěz­ství cíl je­di­ný.

Běž­et po vyzna­čené tra­se,
dávat po­zor – ne­pa­dá se…
Mít dob­rý po­střeh, bystrá očka,
za stro­mem se skrývá značka.

Na stanoviš­tích deváťá­ci
úko­ly dě­tem dáva­li.
A svá správná roz­hodnutí
do tabulek jim za­psa­li.

Na nej­lepší závodníky
če­kaly v ­cí­li diplo­my.
A pro všech­ny sou­těž­í­cí
za­se sladké od­mě­ny.

 

 

Milena Misařová, vedoucí ŠD