ZŠ Pardubice - Studánka - Říjen ve školní družině

Říjen ve školní družině

30. října 2011, 14:34 Milena Knollová, vedoucí ŠD

 Je tu podzim, krás­ný čas,
v družin­ce být, je pri­ma zas.
Spor­tu­je­me, vy­rá­b­í­me,
na sou­těže se moc těš­í­me.

V říj­nu js­me stromky vy­sa­di­li,
po ro­ce Den stro­mů si oživi­li.
Výtvarnou sou­těž js­me vy­hlá­s­i­li
i vydlabat dýni js­me dokáza­li.

Poznává­me Par­du­bi­ce- zněl pro­jekt náš,
dnes už to­ho zná­me- říká kaž­dý z nás.
Běž­e­t  Malou par­du­bickou  js­me zku­si­li
a ma­ke­tu Ze­lené brá­ny vy­tvo­ři­li.

 Milena Misařová, vedoucí ŠD