ZŠ Pardubice - Studánka - Naše školní družina zabodovala

Naše školní družina zabodovala

1. května 2012, 17:06 Milena Knollová, vedoucí ŠD

 Dne 26.4. 2012 pro­běh­lo v Kraj­ské knihovně Par­du­bi­ce slavnost­ní vy­hodno­cení 2.ročníku li­te­rárně-výtvarné sou­těže stu­dijního cen­t­ra BA­SIC Par­du­bi­ce: „Co bych ch­těl/a mít v na­šem měs­tě?“  Sou­těže se zú­častni­lo 19 ZŠ z Par­du­bic a oko­lí.
Pře­dání cen ví­t­ězům se ujal zaslou­ži­lý uměl­ec he­rec Pe­tr Kostka a ve­dou­cí od­bo­ru škol­ství Mgr. Iva­na Lie­der­manová. Ori­gi­nální perní­kové me­dai­le vy­ro­bil pro ví­t­ěze pan Pavel Janoš.
Na­še školní druži­na získ­a­la ocenění za nejpo­četnější účast v ­té­to sou­těži.
A ví­t­ězkou v ­ka­tego­rii 1. tříd se za 1. mís­to sta­la Bá­ra Štum­po­vá z 1.C. 

 

Milena Misařová, vedoucí ŠD