ZŠ Pardubice - Studánka - Projekt Extra třída v druhé fázi

Projekt Extra třída v druhé fázi

27. února 2014, 08:14 Mgr. Pavlína Marková

    V druhé fázi pro­jek­tu Ex­t­ra tří­da js­me se roz­hod­li uděl­at vstupní ana­lý­zu s následnou exkurzí do útulku. V útulku se na­chází nyní 18 pejs­ků, maxi­mální kapa­ci­ta je 20 pejs­ků. Už to je dův­o­dem pro na­ši ini­ci­a­tivu, po­čet od­ložených psů ne­ustále na­růs­tá. Kro­mě za­daných cí­lů pro­jek­tu js­me se roz­hod­li pej­sky ven­čit ve svém volném ča­se a být s ni­mi co nej­čas­tě­ji. O víken­du se chystá­me nafo­tit s ni­mi kalen­dář, tak nám drž­te pal­ce, aby bylo slunné po­ča­sí. A že by­la o výb­ěr pejs­ků na kalen­dář oprav­du rvačka.

Kalen­dáře si bu­de­te mo­ci za­kou­pit, z je­jich pro­de­je bu­de za­kou­peno kr­mivo a piško­ty pro psy z útulku. 

Mgr. Pavlína Marková