ZŠ Pardubice - Studánka - Dopravní zábavné odpoledne

Dopravní zábavné odpoledne

21. září 2014, 18:02 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Něk­te­ré dě­ti ze školní druži­ny se ve stře­du 10.září vy­pravi­ly do le­soparku Du­bi­na, kde na ně če­kalo Do­pravní zábavné odpo­ledne.
Na ko­lách či ko­loběž­kách si vyzkou­še­ly jíz­du zručnos­ti a  plněním úko­lů do­pravní zna­los­ti.


Kaž­dý si odne­sl sladkos­ti a drobné ce­ny.

Milena Misařová, vedoucí ŠD