ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení na gymnázia a střední školy ve školním roce 2014/15

Přijímací řízení na gymnázia a střední školy ve školním roce 2014/15

V příl­o­ze předklá­d­á­me u­ce­lené infor­ma­ce Kraj­ského úřa­du Par­du­bického kraje od­bor škol­ství, kul­tu­ry a těl­ovýc­hovy o při­jí­ma­cím řízení na gym­názia a SŠ v Par­du­bickém kra­ji.

Ve zkratce:

 KDY?

 Při­jí­ma­cí zkoušky na SŠ se v le­tošním školním ro­ce ko­na­jí v Par­du­bickém kra­ji takto:

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

15.4.2015

14.5. 2015

Šestileté a osmileté

16.4.2015

14.5. 2015

Při­jí­ma­cí zkoušky bu­dou pro­bíh­at for­mou testů CERMAT .   Testy budou z ČJ a M.

Vyplňují se dvě přihlášky. Škola žákům tyto přihlášky připraví (známky, razítko školy) a předá spolu s vysvědčením v lednu 2015.

Žáků, kteří se hlásí na SŠ s talen­tovou zkoušk­ou (sportovní gymnázium, umělecké školy, konzervatoře) se testování CERMAT netýká. Na těchto školách si dělají vlastní přijímací zkoušky (ČJ,M+ talentová zkouška. Sledujte webové stránky konkrétní školy).

Připo­mínám, že přih­lášky na ty­to SŠ s talen­tovou zkoušk­ou mu­sí­te po­dat do 30.lis­topa­du 2014. Přih­lášky si můž­e­te vy­zvednout u výc­hovné po­rad­kyně nebo stáhnout na webových stránkách jednotlivých SŠ.

JA­KOU ŠKO­LU VY­BRAT?

7.-8. lis­topa­du se ko­ná Burza středních škol pro žáky 9.tříd v I­DE­O­NU.  (Bur­zu si mo­hou pro­hlédnout i žá­ci le­tošních 8.tříd.)

KDE HLE­DAT INFOR­MA­CE?

Žá­ci 9. roční­ků ob­drže­li ka­talog AT­LAS škol­ství, kde mo­hou na­jít veške­ré infor­ma­ce k při­jí­ma­cím zkouškám na SŠ v  Pardubickém kraji

Můž­e­te ta­ké vy­u­žít we­bové stránky.

www.at­lasskol­st­vi.cz

CO DO­PO­RU­ČUJE­ME?

Sle­duj­te we­bové stránky vy­brané střední ško­ly, kdy po­řá­d­a­jí Dny otevřených dve­ří , přípravu na při­jí­ma­cí zkoušky atd.

Další infor­ma­ce můž­e­te zís­k­at  u výc­hovné po­rad­kyně I. Papežové.

prijimaci-rizeni-ve-sk-roce-2014-2015-vp

po-soubor-testovych-uloh-cesky-jazyk

po-soubor-testovych-uloh-matematika

stipendia-nove-obory-14

Mgr. Iva Papežová