ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia- předání Zápisového lístku

Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia- předání Zápisového lístku

            V pon­dělí 12.1. bu­de na třídních schůz­kách pře­dán zákonné­mu zástup­ci Zápi­sový lís­tek.  Ten­to lís­tek pro­sím za­tím ne­vy­plňuj­te! Zápi­sový lís­tek se pře­dává na SŠ po při­jí­ma­cích zkouš­kách do 10 dnů od při­je­tí na příslušnou SŠ ne­bo gym­názi­um.

           V přípa­dě, že se třídní schůz­ky nezú­čast­ní­te, můž­e­te si lís­tek vy­zvednout u výc­hovné po­rad­kyně násle­du­jí­cí dny ( nej­lépe na zákla­dě te­lefo­nické do­mluvy- 466 651 602 I. Papežová).

          Žá­ci 9. roční­ků a žá­ci 5. roční­ků, kte­ří se hlá­sí na ví­ce­le­té gym­názi­um ob­drží 29.1. spo­lu s vy­svěd­čením dvě přih­lášky na SŠ. Vy­plněné přih­lášky pak zákonní zástup­ci pře­da­jí  do 15.3.2015 na vy­branou SŠ.

      V příl­o­ze naj­de­te infor­ma­ce od Cer­ma­tu, kte­ré se tý­ka­jí nad­cháze­jí­cího při­jí­ma­cího řízení ke vz­děl­ávání ve středních ško­lách a ví­ce­le­tých gym­názi­ích, kte­ré jsou za­po­je­ny do pi­lot­ního ově­ř­ování při­jí­ma­cího řízení pro­střednic­tvím jednotných tes­tů.  Naj­de­te zde ta­ké infor­ma­ce  k vypl­ňování přih­lášky a ra­dy ke ko­nání tes­tů.

infor­ma­ce-k-po-pr-2015-uchaze­ci-ctyr­le­te-obo­ry

infor­ma­ce-k-po-pr-2015-uchaze­ci-os­mi­le­te-gym­na­zi­um

Mgr. Iva Papežová