ZŠ Pardubice - Studánka - Přihlášky na SŠ

Přihlášky na SŠ

Ve čtvr­tek žá­ci 9. roční­ků a žá­ci z 5. roční­ků, kte­ří ma­jí záj­em o stu­di­um na ví­ce­le­tém gym­náziu, do­sta­li  spo­lu s vy­svěd­čením dvě přih­lášky na SŠ. Na přih­lášky za­pi­suj­te SŠ ve stejném po­řa­dí  a ne­za­po­meň­te do 15.3. pře­dat na příslušnou SŠ.

V příl­o­ze naj­de­te Seznam SŠ přih­láš­ených k pi­lot­ní­mu ově­ř­ování- Par­du­bický kraj.

We­bový odkaz na Seznam všech škol http://www.cer­mat.cz/seznam-prihla­senych-skol-pi­lotni-ove­rovani-2015-1404035035.html

po-pr-seznam-prihla­senych-skol-par­du­bicky-kraj

Mgr. Iva Papežová