ZŠ Pardubice - Studánka - Pěvecká soutěž ve školní družině

Pěvecká soutěž ve školní družině

22. března 2015, 09:14 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Ob­ří pěv­ecká sou­těž ve školní druži­ně pro­běh­la,
na kte­rou všech­na od­děl­ení své zpěv­áky přived­la.

Hodně odvahy umě­li sou­těž­í­cí pro­kázat,
vž­d­yť zpívat do mik­rofo­nu mu­se­li dokázat.

Šestnáct zpěv­á­ků tu své písně zpívalo
a pub­likum s po­ro­tou je za to ob­divovalo.

Krás­né mo­de­rá­torky se nám všem lí­b­i­ly,
krátké roz­hovo­ry se zpěv­áky děl­aly.

I na diváky se při ak­ci mys­le­lo
a sou­těž­it o lízátko je bavi­lo.

Kaž­dá sou­těž má své ví­t­ěze,
ale na všech­ny če­kal diplom a sladkost kvů­li odvaze.

Milena Knollová, vedoucí ŠD