ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení na gymnázia a SŠ ve školním roce 2015/2016

Přijímací řízení na gymnázia a SŠ ve školním roce 2015/2016

Aktualizováno 11. ledna 2016, 13:59
21. října 2015, 15:54 Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň

KDY?

 Při­jí­ma­cí zkoušky v rám­ci pokusného ově­ř­ování se usku­teční v jednom řád­ném ter­mínuv jednom náhradním ter­mínu.

V rám­ci ově­ř­ování bu­dou uchaze­či ko­nat jednotné tes­ty z česk­ého jazyka a li­te­ra­tu­ry a z ma­te­ma­tiky.

Re­a­liza­cí ově­ř­ování upra­veného sys­té­mu při­jí­ma­cího řízení ke vz­děl­ávání je po­věř­eno Cen­t­rum pro zjišť­ování výsled­ků vz­děl­ávání (Cer­mat).

V Par­du­bickém kra­ji se do pokusného ově­ř­ování za­po­jí: všech­ny krajem zřiz­ované střední ško­ly s ma­tu­rit­ní­mi obo­ry vz­děl­ání ,EDU­CA Par­du­bi­ce – Střední od­borná ško­la, s.r.o.,Střední ško­la ob­chodní a slu­žeb SČM­SD, Po­lička, s.r.o. ,Gym­názi­um Suve­rénního řá­du mal­téz­ských rytířů ve Skut­či

Stu­di­um

Řád­ný ter­mín tes­tů

Náhradní ter­mín tes­tů

Čtyřl­e­té

15. 4. 2016

13. 5. 2016

Šes­ti­le­té a os­mi­le­té

18. 4. 2016

13. 5. 2016

Výsledky tes­tů uchaze­če ob­drží od Cer­ma­tu ta­ké ško­la uve­dená v přih­láš­ce na druhém mís­tě (bu­de-li do ově­ř­ování za­po­je­na) .

Žákům, kte­ří se hlá­sí na SŠ s talen­tovou zkoušk­ou, připo­mínám, že přih­lášky na ty­to SŠ mu­sí­te po­dat do 30.lis­topa­du to­ho­to roku. Přih­lášky si můž­e­te vy­zvednout u výc­hovné po­rad­kyně.

JA­KOU ŠKO­LU VY­BRAT?

6. lis­topa­du se ko­ná Burza středních škol pro žáky 9.tříd v I­DE­O­NU.  (Bur­zu si mo­hou pro­hlédnout i žá­ci le­tošních 8.tříd.)

KDE HLE­DAT INFOR­MA­CE?

Žá­ci 9. roční­ků ob­drže­li ka­talog AT­LAS škol­ství, kde mo­hou na­jít veške­ré infor­ma­ce k při­jí­ma­cím zkouškám na SŠ.

Můž­e­te ta­ké vy­u­žít we­bové stránky.

www.at­lasskol­st­vi.cz

www.info­ab­sol­vent.cz

www.klickevz­de­lani.cz

www. por­tal.mpsv.cz

CO  DO­PO­RU­ČUJE­ME?

Sle­duj­te we­bové stránky vy­brané ško­ly, kdy po­řá­d­a­jí Dny otevřených dve­ří ne­bo přípravu na při­jí­ma­cí zkoušky.

 V něk­te­rém ze dnů 1.2. -  5. 2.  2016 se na gym­názi­ích a něk­te­rých SŠ ko­na­jí zkoušky nane­čis­to.

Infor­mační le­táky středních škol ta­ké nalezne­te v hlavní bu­dově  u kan­ce­láře výc­hovné po­rad­kyně I. Papežové.

V příl­o­ze to­ho­to článku naj­de­te další infor­ma­ce k při­jí­ma­cím zkouškám

pri­ji­ma­ci-rizeni-ve-sk-ro­ce-2015-2016-vp

Mgr. Iva Papežová