ZŠ Pardubice - Studánka - Jak probíhala obhajoba projektu Hledá se mladý chemik?

Jak probíhala obhajoba projektu Hledá se mladý chemik?

18. února 2016, 18:10 Mgr. Pavlína Marková

    Již 5. rokem se na­še ško­la tra­dičně zú­častni­la che­mické sou­těže Hle­dá se mla­dý che­mik, kte­rá se snaží žákům zábavnou for­mou při­blížit che­mii. Té­ma a kri­téria byly za­dané v říj­nu, jednalo se o odpa­dy a recykla­ci. My js­me si zvo­li­li pod­té­ma Plas­ty a na­zva­li náš pro­jekt Ko­lek­ce Plas­towski.

Nápa­dy se hrnuly od žá­ků 8. a 9. tříd samy. „Paní uči­telko, za­hraje­me písničku na plas­tové hu­dební nástro­je, vy­tvo­ří­me plas­tové ob­le­čení, vy­ro­bí­me kre­a­tivní de­signové výr­obky, uděl­á­me módní přeh­lídku, nafo­tí­me módní ka­talog, půj­de­me na exkurzi někam, kde se hos­po­da­ří s plas­ty, uděl­á­me fo­toko­miks a na­kres­lí­me ko­miks, složí­me bás­ničku…" bylo mi sděl­eno na za­čátku pro­jek­tu. Jak řek­li, tak js­me i uděl­a­li. Usi­lovně js­me pra­cova­li 3 mě­sí­ce, scháze­li js­me se zpo­čátku jednou týd­ně, po­té 4-krát týd­ně. Na ob­hajova­cí pre­zen­ta­ci se můž­e­te po­dívat v při­ložené pre­zen­ta­ci.

   Svůj výsle­dek js­me pre­zen­tova­li 17. úno­ra na SPŠCH. Celkem se zde sešlo 18 pro­jek­tů z 5 regi­o­nů. Konku­ren­ce by­la oprav­du vy­soká.

   Na­ším úko­lem bylo v ­ten­to den pro­jekt ob­há­j­it u po­s­te­ru a od­po­ví­dat na případné do­ta­zy, kde byly zdoku­men­tované všech­ny ma­te­ri­ály a dále před ko­mi­sí for­mou pre­zen­ta­ce.

   Na­ši žá­ci zvlád­li pro­jekt ob­há­j­it na jedničku, na svou ob­haj­o­bu se peč­livě připravova­li, uči­li se tex­ty, pre­zen­ta­ce, od­po­vě­di na případně do­ta­zy ko­mi­se, zkou­še­li si módní přeh­lídku, bubnování na plas­tové bo­xy, bás­ničku.

   Za ob­rov­ský kus prá­ce ch­ci všem za­po­jeným moc po­dě­kovat, jednalo se pře­devším o děv­č­a­ta z 9.C (Be­reniku Drž­kovou – přednes bás­ničky, po­moc s tvor­bou ma­te­ri­á­lů, Niko­lu Bo­rov­covou- hlavní ob­haj­o­bu pro­jek­tu, Em­mu Šejvlovou – návr­hář­ku  a kre­a­tivní tvůr­ky­ni ob­le­čení, Pavlínu Mo­rav­covou – ko­men­tá­torku módní přeh­lídky, Zuzku Vever­kovou – hlavní ob­haj­o­bu, Dáju Svo­bo­dovou- fo­to­grafku a mo­delku, Terku Plži­kovou – fo­to­grafku,  technickou ­podpo­ru a mo­delku.)

    Dále dě­ku­ji Ada­mu Me­li­cha­rovi z 9.A za sestříh­ání vi­deí a vložení ti­tul­ků, Mar­ti­nu Zem­kovi za po­moc s exkurzí  a pro­duk­ty z Trans­for­mu a složení bás­ničky. Děv­č­a­tům Kač­ce Louva­rové a Ve­run­ce Duš­kové  z 9.B za kres­lení ko­miku o Harrpet­ce, všem dalším za­po­jeným žákům z 8.A – Luc­ce Krpa­tové, Len­ce Kmo­níč­k­ové, To­mášovi Mál­kovi, Ot­tovi Štur­sovi, kte­ří se po­dí­l­e­li na plas­tickém umění PET-ar­tu.

Po­dě­kování pat­ří i  na­ší paní uči­tel­ce Chr­b­já­tové, kte­rá nám po­moh­la se složením me­lo­die na plas­tové tří­dí­cí koše.

    Moc rá­di svůj pro­jekt ukáže­me žákům z 1.stupně v rám­ci Dne Ze­mě. J­sem rá­da, že záj­em o prá­ci na che­mickém pro­jek­tu trvá na­dále, bu­du se těš­it na další ročník sou­těže a sa­mozřejmě na vy­hláš­ení výsled­ků, kte­ré pro­běh­ne 22. břez­na v ABC klu­bu.

pro­jekt-mla­dy-che­mik-7

Mgr. Pavlína Marková