ZŠ Pardubice - Studánka - Ovoce do škol-Vitamínový den

Ovoce do škol-Vitamínový den

V rám­ci pro­jek­tu Ovo­ce do škol připravi­la pro na­še dě­ti fir­ma MK Fruit,s.r.o. Vi­tamínový den.

Dě­ti vy­tvo­ři­ly ovocné chuťovky, ochutnaly ovocné šť­ávy a sezná­mi­ly se s růz­ný­mi druhy ovo­ce a ze­leni­ny.

Půl­ho­di­nový pro­gram pro kaž­d­ou tří­du ur­či­tě  po­sta­čil  i k na­čerpání vi­tamínů do na­še­ho tě­la. Chřipka nás ne­do­stane!

Pá­tečního pro­gra­mu se zú­častni­ly první tří­dy a dvě druhé. Tří­dy 2.C,D a 3. tří­dy se mo­hou těš­it na 6. úno­ra, kdy k nám  fir­ma MK Fruit,s.r.o. opět za­ví­tá.

Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň