ZŠ Pardubice - Studánka - Informace ke stravování - POZOR NOVÉ!

Informace ke stravování - POZOR NOVÉ!

Aktualizováno 1. září 2017, 16:27
21. března 2017, 09:09 Mgr. Jiří Mandys

Informace  o  s t r a v o v á n í   ve  školní  jídelně  ZŠ Pardubice, Studánka

Vážení rodiče,

žáci se mohou stravovat ve ŠJ po zaplacení měsíční zálohy a s platnou kreditní kartou, na základě vyplněné "Přihlášky ke stravování".

V jídelně je nainstalován elektronický systém pro výdej obědů s využitím Pardubické karty (dále PK).

1) Každý žák první třídy dostává PK zdarma, na základě vyplněné Žádosti o PK a přiložení fotografie dítěte.

2) Při poškození nebo ztrátě karty je nutno toto neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny, která kartu zablokuje a  vystaví za poplatek 50,- Kč kartu náhradní, kterou bude žák používat až do doby vystavení duplikátu(trvá cca týden).

3) Odhlašování obědů je n u t n é  i při používání karet. Odhlašuje se  předem telefonicky, osobně, nebo na emailové adrese jídelny (viz Kontaktydo 8:00 hodin daného dne, v případě nemoci je nárok na stravu do jídlonosiče jen první den nemoci, výdej od 11:30 do 12:00 hodin (vchod ze strany jídelny), neodhlášená strava propadá.  

4) Úhrada stravného se provádí  bezhotovostně  převodem z účtů na účet školní jídelny nebo složením finanční částky v hotovosti u přepážky Komerční banky na účet

        číslo účtu :  10006-42534561/0100 Komerční banka Pardubice

       v a r i a b i l n í  symbol: rodné číslo dítěte

            Stravné se platí měsíčně dopředu                             

První  splátka  je  k  20. 8. 2017  a  další  vždy  do  20. dne  v  každém  měsíci,     poslední  splátka  je  20. 5. 2018  v měsíci  červnu  a  červenci peníze neposílejte! 

Stejný způsob  je i v dalším školním roce. Přeplatky za neodebrané a předem řádně odhlášené  obědy  vrací jídelna zpět na účty začátkem  měsíce  července.

V případě velkých přeplatků ( delší nemoc a pod.) je možné požádat o vrácení peněz kdykoliv.

Číslo telefonu, na kterém můžete provádět odhlášky, přihlášky a veškeré informace o  s t r a v o v á n í  je   466 651 430 .

Prosím rodiče, neměňte variabilní symboly u dětí, které se již v naší jídelně stravují, aby platby byly správně přiřazeny.

     

Výše měsíčních záloh na každý měsíc na jednoho žáka činí od 1. 9. 2017:

    žáci   6. -  10. let     Kč   520,- (cena 26.- Kč/oběd)    

    žáci 11. – 14. let     Kč   560,- (cena 28,- Kč/oběd)                           

    žáci 15. let a více   Kč   580,- (cena 29,- Kč/oběd)                          

Vyhláška 107 z roku 2005 stanovuje zařazení žáků do kategorií dle věku, kterého dosáhnou ve školním roce, tj. od 1.9.2017 až do 31.8.2018

Vyúčtování záloh za stravné bude prováděno 1x ročně k 30.6.

V naší školní jídelně mají žáci (rodiče) možnost si sami volit ze dvou jídel denně prostřednictvím boxu umístěného v jídelně a nebo na internetu na stránkách www.strava.cz. K registraci po internetu je nutné heslo, které Vám na požádání bude přiděleno vedoucí ŠJ. Výběr jídel a odhlášky na následující týden končí vždy ve čtvrtek ve 14:00 hodin. Po tomto termínu již nebude možnost volby jídel, odhlášení nebo naopak znovu přihlášení jídla je nutné telefonicky na čísle

466651430 (telefonní číslo jídelny) nebo emailu jídelny

Vyplněnou "Přihlášku ke stravování a žádost o Pardubickou kartu" včetně podepsané fotografie dítěte odevzdejte do 30. 4. 2017.

Mgr. Jiří Mandys