ZŠ Pardubice - Studánka - Orientační běh v areálu naší školy

Orientační běh v areálu naší školy

14. května 2018, 21:56 Mgr. Pavel Pospíšil

Bylo pon­dělí 7. květ­na, den mezi dvě­ma dny volný­mi. Ide­ální ­čas k opuš­tění školních lavic a pro­tažení si tě­la v jarní přír­o­dě. Pro­to manže­lé Ma­cháč­k­ovi z od­dílu Loko­mo­tiva Par­du­bi­ce uspo­řá­d­a­li v ­ten­to den pro na­še tří­dy 3.C a 2.B závod v ori­en­tačním běhu.

Závo­du se zú­častni­lo 12 hlí­dek. Na prvním mís­tě skon­či­lo dív­čí trio ve složení Yas­mi­ne Ha­da­ji, Sá­ra Kraf­tová a Te­reza Ma­cháč­k­ová, druhá by­la dvo­ji­ce Voj­těch Ko­hou­tek a Te­reza Ku­ti­nová a tře­tí mís­to ob­sa­di­lo opět družstvo dívek ve složení Mag­dalé­na Boř­ková, Ka­te­ři­na Hanu­šová a Mag­dalé­na Ale­na Soko­lová. Sláva ví­t­ězům!

Ti ostat­ní však by­li ta­ké spoko­jeni. Uži­li js­me si krás­ný jarní den a mno­zí se sezná­mi­li s novým a za­jí­mavým spor­tem.

Pavel Pospíšil