ZŠ Pardubice - Studánka - Řád školní knihovny

Řád školní knihovny

1. března 2020, 20:54 Mgr. Jiří Mandys

Řád školní knihovny ZŠ Pardubice – Studánka 

Provozní řád 

 1. Na vývěsce před vchodem do budovy se přesvědčím, že je půjčovní doba. 
 2. V budově se chovám tiše. 
 3. Před knihovnou se vyzuji z venkovní obuvi a na věšák odložím svrchní oděv. 
 4. Do knihovny vstupuji pouze pod dozorem půjčovní služby nebo učitele. 
 5. Školní tašku odkládám pouze na určené místo (lavičky před knihovnou). 
 6. V knihovně se chovám tiše, neruším ostatní čtenáře. 
 7. Po prohlédnutí vracím knihy na místo, kde jsem je vzal. 
 8. Se zařízením knihovny zacházím opatrně, abych nic nepoškodil. 
 9. Počítač používám pouze pro vyhledávání informací o knihách nebo k vypracování zadané práce. 
 10. Při odchodu po sobě pracovní místo, kde jsem seděl, uklidím. 
 11. Mohu mít půjčených nejvíce 5 titulů. 
 12. Všechny půjčované tituly při odchodu nahlásím službě. 

Půjčovní řád 

Žák si může půjčovat knihy bezplatně, pokud dodrží podmínky půjčovního řádu, který je součástí vnitřního řádu školy. 

 1. Půjčování je možné pouze se souhlasem rodičů stvrzeným jejich podpisem.
 2. Souhlas rodičů platí po dobu docházky na 1. stupeň ZŠ, pak je třeba ho obnovit pro 2. stupeň. Rodič může svůj souhlas s půjčováním kdykoli písemně odvolat. 
 3. Půjčuje se pouze osobně na jméno s uvedením třídy, půjčování na jméno jiného žáka je zakázáno. 
 4. Výpůjční lhůta je jeden měsíc, pak lze výpůjčku o 2 týdny prodloužit. 
 5. Po obdržení upomínky je třeba knihu do tří dnů vrátit. 
 6. Ztrátu nebo zaviněné poškození titulu je žák povinen nahradit: 
 • ztrátu knihy - zakoupením téhož titulu, nebo finanční náhradou podle tabulky:
počet let od zakoupení snížení o z původní ceny
do 5 0 % 100 %
6 - 10 25 % 75 %
nad 10 jednotná cena 75,- Kč
 • zaviněné poškození titulu - podle míry poškození a stáří titulu až do výše 100 % původní ceny. 
 1. Důvod a výše náhrady budou sděleny rodičům písemně. 
 2. Ztrátu titulu je žák povinen nahlásit nejpozději do deseti dnů od upomínky, stanovená náhrada musí být odevzdána v knihovně do jednoho týdne od písemného vyrozumění. 
 3. Pokud byla žákovi dána upomínka nebo pokud neuhradil škodu ve stanovené lhůtě, bude mu pozastavena možnost půjčování až do doby úplného vyrovnání pohledávek školy. 

V Pardubicích 4. února 2020

Mgr. Jiří Mandys