ZŠ Pardubice - Studánka - Mikulášský turnaj v basketbale

Mikulášský turnaj v basketbale

Mi­nu­lý pá­tek (5.12. 2008) se na na­ší ško­le usku­tečnil tra­diční turnaj v bas­ket­bale žá­ků druhého stupně za účas­ti 12 družs­tev.
Na­še ško­la vysla­la do bo­jů o pu­tovní po­hár 2 týmy. V tý­mu "A" na­ši ško­lu repre­zen­tova­li žá­ci z 8.A, kte­ří na­ko­nec ten­to turnaj bez po­rážky vy­hrá­li.
V družstvu "B" le­tos po­prvé maka­li a bo­jova­li chlap­ci z 6. a 7. A. V zápa­sech s o dva roky star­ší­mi sou­pe­ři roz­hodně ostu­du neu­děl­a­li. Je­den zápas ve sku­pi­ně vy­hrá­li a dva pro­hrá­li.
Ko­nečné po­řa­dí:
1. Stu­dánka A
2. Du­bi­na
3. Svít­kov
4. Ohrazeni­ce
5. Štefáni­kova
6. Bene­šo nám.
7.-12. Závo­du Mí­ru
           Po­la­bi­ny 2
           Br. Vever­kových
           Po­la­bi­ny 3
           Stu­dánka B
           Spo­ři­lov
Fi­nál­ová sku­pi­na:
Stu­dánka A v. Du­bi­na 14:4
Stu­dánka A  v. Svít­kov  29:8
Svít­kov v. Du­bi­na 14:20

Mgr. Filip Patlevič